Privacyverklaring Stichting Adviesgroep Wmo Gorinchem (Wmo-raad)

De Wmo-raad hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geeft zij duidelijke informatie over hoe daarmee wordt omgegaan.

 

Inleiding

Wij waarborgen zoveel mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Wmo-raad houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij

-       uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;

-          verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          vragen om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          relevante technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wmo- raad zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring of anderszins, vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het functioneren van de stichting en ten behoeve van de (financiële) administratie en communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het zitting hebben in de Wmo-raad.

Voor de bovenstaande doelstellingen hebben wij van u de volgende persoonsgegevens:

-          Voornaam, tussenvoegsel, achternaam

-          Adres, postcode

-          Woonplaats

-          IBANnummer

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

Daarnaast heeft de Wmo-raad beeldmateriaal van u opgeslagen of kan dit doen, doch alleen voor zover het de doelstelling van de stichting betreft.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens en beeldmateriaal van leden van de Wmo-raad worden voor geen ander doel bewaard of verwerkt dan het functioneren van de stichting, zoals administratief en communicatief.

De Wmo-raad geeft geen persoonsgegevens aan derden zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij wet- en regelgeving dit vereisen.

 

Bewaartermijn

De Wmo-raad bewaart persoonsgegevens ook na beëindiging van de zittingsperiode.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en zo nodig rectificatie van uw persoonsgegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze desgewenst intrekken, eveneens schriftelijk.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van  privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.