Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina wordt dagelijks aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) en op de corona-pagina van
  Naar-Keuze (link) staat actuele informatie over PGB en Corona..
  Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina
  Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden.
  Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure
  is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
  De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

 

 • Bezoekregeling gehandicaptenzorg geactualiseerd
  VGN heeft deze week de bezoekregeling geactualiseerd. Op zich blijft ‘het ‘Nee tenzij’
  gelden, maar er is meer ruimte voor uitzonderingen. Meer toelichting in dit bericht
   (bron: Sociaalweb). De bezoekregeling zelf is hier te lezen.
 • Versoepeling voor KDC’s, logeren en opvang mogelijk  
  De basisscholen, het speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang gaan per 11 mei
  weer open. Omdat onduidelijk was wat dit betekent voor KDC’s, opvang en logeren
  heeft VGN nu samen met zorgaanbieders een handreiking gemaakt over de mogelijke
  openstelling van deze vormen van hulpverlening. Meer daarover in dit bericht (bron VGN):
  in het bericht staat een link naar de handreiking.
 • Cliëntenraden, bespreek de bezoekregeling en adviseer over de uitvoering
  Die oproep doen KansPlus en de LSR in een brief aan cliëntenraden in de
  gehandicaptenzorg. Zie voor die oproep dit bericht (bron: LSR).
 • Anderhalvemeter-samenleving en mensen met een (verstandelijke) beperking
  Illya Soffer (directeur Ieder(in)) bespreekt de gevolgen van de Coronacrisis in een
  interview met het blad Zorgvisie. Dat interview is via dit bericht te vinden
  (bron: Ieder(in)).
 • Gehandicapteninstellingen mogen kwaliteitsrapporten later inleveren
  Zorginstituut Nederland (ZiNL) is akkoord gegaan met een verschuiving naar
  1 oktober 2020. Meer toelichting in dit bericht (bron: Sociaalweb/VGN).
 • Aantal coronabesmettingen bij mensen met een verstandelijke beperking
  Er zijn deze week geen nieuwe cijfers gepubliceerd.
 • Debat over stand van zaken coronacrisis in Tweede Kamer
  Deze week was er geen debat. Dat debat vindt voortaan eens per 14 dagen plaats.

(in de vorige Docu-alert stond tweemaal een verwijzing naar de voortgangsbrief van minister

De Jonge. Eenmaal was de betreffende link echter foutief. Voor de zekerheid daarom nogmaals
de goede link naar die brief)..

Er is ook nog ander nieuws:

 

Jeugdwet

 • Gebruik Jeugdhulp blijft stijgen
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2019. Meer info in dit bericht van
  Binnenlands Bestuur (link. De cijfers va het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).

Participatiewet

 • Overheid blijft achterlopen bij waarmaken banenafspraak
  Door dit kabinet zijn bij de start afspraken gemaakt over het scheppen van
  nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid slaagt er al
  jaren niet in om de afgesproken aantallen te halen; het bedrijfsleven lukt dat wel.
  Dat blijkt uit cijfers van het UWV over 2019 (dus nog van voor de coronacrisis).
  Zie voor die cijfers en meer toelichting dit bericht (bron: Divosa) en dit bericht
  (bron: Sociaalweb).
 • Geef gemeente meer beleidsruimte in de Participatiewet
  Daarvoor pleiten de gemeenten Utrecht en Groningen. Zij willen meer maatwerk
  kunnen leveren om mensen aan het werk te helpen. Meer daarover in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kamerbrief over stand van zaken invoering Wzd
  In die brief beantwoordt minister De Jonge vragen van de Tweede Kamer over de
  stand van zaken bij de invoering van de Wzd (en de Wet verplichte ggz). Meer info
  in dit bericht (bron: Skipr). De antwoorden zijn hier te vinden.

Divers

 • Misbruik zorginstellingen bij aanvragen mentor, bewindvoerder en curator?
  Eind vorig jaar waren er signalen dat zorginstellingen misbruik leken te maken van
  de mogelijkheid om zelf mentorschap, bewindvoering of curatele aan te vragen.
  Soms tegen de wil van de familie. Hierover zijn eerder Kamervragen gesteld
  en beantwoord. Deze week stuurde minister De Jonge een brief naar de Tweede Kamer
  waarin hij verder op deze kwestie ingaat. Die brief is hier te vinden.