Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt dagelijks
  aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
  Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina
  Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden.
  Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure
  is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
 • Eerste cijfers corona-besmettingen bij mensen met een verstandelijke beperking
  Die cijfers zijn afkomstig van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen, die
  deze cijfers op verzoek van VWS verzamelt. De cijfers hebben een voorlopig karakter:
  ongeveer een derde van de gehandicapteninstellingen heeft tot nu toe informatie
  aangeleverd. Zie voor meer info en de cijfers dit bericht en de factsheet .(bron:VGN).
 •  'Ook verstandelijk gehandicapte heeft recht op ic-bed'
  Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).
  Meer in dit bericht (bron: NZG). Klik hiervoor de Leidraad die de NVAVG hierover heeft
  opgesteld (bron:NVAVG).
 • Veel leed bij mensen met autisme en verstandelijke beperking
  Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Meer details hier( bron: NZG).
 • Ja, mits… in plaats van Nee tenzij… bij bezoekregeling in de gehandicaptenzorg?
  In de gehandicaptenzorg is discussie over de huidige bezoekregeling. Zie bijvoorbeeld
  deze blog op de website Sociale Vraagstukken.
 • Inzet testbeleid voor medewerkers en cliënten opnieuw herzien
  Meer uitleg in dit bericht van VGN.
 • Zware druk op ouders thuiswonende zorgintensieve kinderen
  Zie verder dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Corona-apps moeten toegankelijk zijn voor mensen met beperking
  Daarvoor pleit o.m. Ieder(in); zie dit bericht.
 • Wekelijks debat over stand van zaken coronacrisis in de Tweede Kamer
  Ook deze week debatteerde de Tweede Kamer weer met de betrokken ministers
  over de coronacrisis. Voorafgaand aan dat debat hadden de zorgministers weer
  een stand van zakenbrief (link) aan de Kamer gestuurd.
  Zie voor een kort verslag van dit debat hier (bron:VGN).
  VGN en Ieder(in) stuurden de Kamer voorafgaand aan dat debat ook deze week
  hun vragen en knelpunten. Zie voor die brieven hier (VGN) en (hier) (Ieder(in)).
  Belangrijke punten in die reacties zijn: besmettingen in de gehandicaptenzorg en de
  verdeling van beschermings- en testmateriaal
  In sommige regio’s wordt daar door samenwerking bijgedragen aan de verdeling van
  de beschermingsmiddelen. Zie voor twee voorbeelden dit bericht (bron: Sociaalweb/VNG).
 • Gemeenten moeten (gederfde) omzet zorg financieren
  Dat is de uitkomst van verder overleg tussen Rijk en gemeenten.
  Bedoeling is dat zij de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei
  financieren, op het niveau van voor de coronacrisis. Meer uitleg In dit bericht
  van Binnenlands Bestuur. Zie voor de reactie van VNG hier.
  De jeugdzorg waarschuwt voor de administratieve rompslomp volgens dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer duidelijkheid over steun voor langdurige zorg
  Ook voor de langdurige zorg, waar de gehandicaptenzorg ondervalt,
  zijn de financiële steunafspraken nu helder. Zie daarvoor dit bericht (bron: VGN
  ).

Er is ook nog ander nieuws:

Jeugdwet

 • Tijdschrijven toch nog niet afgeschaft
  Een aantal gemeenten lijkt hiermee problemen te hebben. Meer toelichting hier
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Grenzen reikwijdte jeugdhulpplicht liggen er al
  Dat is de kern van een pamflet dat deze wek verscheen. Dit pamflet is een reactie op
  een advies dat enkele weken geleden verscheen en waarin wordt aanbevolen om de
  zorgplicht wettelijk te beperken. Meer over de inhoud van dat pamflet in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet c.s.

 • Clientenparticipatie word steeds verder uitgehold
  Dat schrijft de LCR in reactie op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
  Aanleiding voor die uitspraak was het ontslag van een aantal leden van de
  Participatieraad Participatiewet in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.
  De CRvB zag geen problemen in dat ontslag. Meer in dit bericht (bron: LCR);
  onderaan het bericht staat een link naar de uitspraak.
 • Concept-uitvoeringsbesluiten wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  Op dit moment is het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in behandeling bij
  de Eerste Kamer. Door het kabinet is een conept-uitvoeringsbesluit gepubliceerd.
  Dit besluit gaat over de wijzigingen die per 2021 moeten ingaan. Zie voor dat besluit
  de bijdrage bij deze brief van staatssecretaris Van Ark.