Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt dagelijks
  aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
  Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina
  Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden.
  Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure
  is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
 • Meer testmogelijkheden voor medewerkers en cliënten gehandicaptenzorg
  Dat geldt sinds begin deze week. Zie voor die verruiming van de test-mogelijkheden
  dit bericht (bron Sociaalweb/VGN).
 • Tijdelijke maatregelen en afspraken rondom PGB en Corona.
  Een overzicht van die maatregelen is hier te vinden (bron: Sociaalweb/SVB).
  Zie hier voor een aanvulling reactie van Per Saldo.
 • Debat over stand van zaken coronacrisis in de Tweede Kamer
  Ook deze week debatteerde de Tweede Kamer weer met de betrokken ministers
  over de coronacrisis. Voorafgaand aan dat debat hadden de zorgministers weer
  een stand van zakenbrief (link) aan de Kamer gestuurd.
  VGN en Ieder(in) stuurden de Kamer voorafgaand aan dat debat ook deze week
  hun vragen en knelpunten. Zie voor die brieven hier (VGN) en (hier) (Ieder(in)).
  Belangrijke punt in die reacties is het tekort aan beschermings- en testmateriaal
  in de gehandicaptenzorg en bij PGB-ers. Zie voor dat laatste dit bericht van Per Saldo.
  In sommige regio’s wordt daar door samenwerking wat aan gedaan. Zie voor een
  voorbeeld dit bericht over Noord-Holland.
  Minister De Jonge gaf in het debat toe dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn.
  Hij deed in het debat de toezegging dat er begin volgende week een landelijk
  verdeelplan is, ook voor sectoren buiten de ziekenhuiszorg. Zie daarvoor
  dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorgladder Mantelzorg instrument voor overbelaste mantelzorgers
  Via die Zorgladder kunnen mantelzorgers zelf nagaan welke extra hulp nodig is.
  Zie voor meer info over dat instrument dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten voeren overleg met Rijk over financiële gevolgen Corona
  Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: NZG).
 • Instellingen in de langdurige zorg worden ruimer bevoorschot
  Dat heeft Zorginstituut Nederland bekendgemaakt. Meer info in dit bericht
  (bron: NZG).
 • Jeugdhulp op afstand werkt niet altijd
  In deze coronatijd wordt veel ambulante jeugdhulp op ‘afstand gegeven’. Uit een
  kort onderzoek blijkt dat dit niet altijd werkt. Meer details daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Effecten coronavirus op het gemeentelijk sociaal domein
  Divosa heeft die effecten in kaart gebracht en bijgewerkt tot 9 april. Zie voor
  het overzicht hier.
 • Zorgboeren kunnen het werk niet uitvoeren
  Dat komt door de maatregelen tegen het coronavirus. Zie dit bericht (bron: Skipr).

Er is ook nog ander nieuws:

Participatiewet c.s.

 • LCR ziet problemen bij Wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling
  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft vanuit cliëntperspectief kritisch gereageerd
  op dit wetsvoorstel, waarbij de banenafspraak en de Quotumregeling worden
  vereenvoudigd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: LCR).
 • Verlenging registratieduur of uitschrijving doelgroepenregister
  Het doelgroepenregister is ingesteld vanwege de banenafspraak, die overheid en
  sociale partners enkele jaren geleden met elkaar zijn aangegaan. Het ministerie
  van SZW heeft een document gepubliceerd waarin de mogelijkheden van verlenging
  van inschrijving in het doelgroepenregister en van uitschrijving worden uitgelegd (link).

Wmcz 2018

Model-medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 vertraagd
Veel zorginstellingen gebruiken de Modelmedezeggenschapsregeling als voorbeeld
voor de eigen regeling. Vanwege het coronavirus is de nieuwe modelregeling
vertraagd. Die modelregeling wordt gemaakt door VGN, LSR en KansPlus.
Meer details in dit bericht (bron: LSR).