Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Versoepeling coronamaatregelen en debat in Tweede Kamer over corona
  Deze week was er weer een persconferentie over corona. In die persconferentie werd
  een versoepeling en stapsgewijze afschaffing van een aantal maatregelen aangekondigd.
  Zie voor kort overzicht van die versoepelingen deze poster (link).
  Ook was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Daar werd ook gepraat
  over de ongerustheid  bij kwetsbare groepen over hun bescherming. Een kort verslag
  van dit debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan het debat was de Kamer weer via een stand van zaken brief (link)
  door VWS geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Ieder(in) stuurde voor het debat nog
  een brief waarin uitdrukkelijk om extra bescherming voor kwetsbare groepen werd
  gevraagd. Zie voor die brief en de reacties daarop deze berichten van Ieder(in)
  (link) en (link).
 • Gezondheidsraad adviseert extra boosterprik voor mensen met Downsyndroom
  De Gezondheidszaad onderscheidt vier groepen kwetsbare mensen voor wie
  een extra boosterprik beschermend kan zijn nu veel coronamaatregelen worden
  opgeheven. Naast mensen met Downsyndroom zijn dat bijvoorbeeld ook
  verpleeghuisbewoners en 70+ers. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Minister Kuipers beslist volgende week over dit advies. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingensamen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • VGN mist aandacht voor gehandicaptenzorg in eerste OVV-rapport
  over aanpak coronacrisis
  Deze week verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
  over de aanpak van de coronacrisis in de eerste periode van 2020.
  In dat rapport is veel aandacht voor de stille ramp in de verpleeghuizen.
  VGN mist nu in het rapport aandacht voor de specifieke problemen van de
  gehandicaptenzorg in die periode, zodat ook van die ervaringen kan
  worden geleerd. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Wlz

 • Nieuwe website zorgkantoren over regelen langdurige zorg
  Sinds deze week hebben de zorgkantoren een nieuwe website
  met informatie over het regelen van langdurige zorg. Deze website
  lijkt vooral nuttig voor mensen die nog met hun ‘zorgcarrière’ beginnen.
  De website bevat nu alleen nog informatie over de sector verpleging en verzorging.
  Informatie over de  gehandicaptenzorg word later toegevoegd.
  De website is te vinden via https://zorgkantoor.nl .

Jeugdwet

 • Eerste Kamer tegen bezuinigingen jeugdzorg
  Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer over de Regeringsverklaring van het
  Kabinet Rutte IV. Een motie daarover lijkt de steun van een meerderheid te hebben.
  Volgende week word over die motie gestemd. Meer daarover in dit bericht van
  Binnenlands Bestuur (link)
 • Kabinet negeert ultimatum over bezuinigingen: jeugdzorg gaat nu staken
  Het kabinet is niet is ingegaan op het ultimatum van jeugdzorgmedewerkers om de
  geplande bezuinigingen te schrappen. Daarom gaan jeugdzorgmedewerkers op
  15 maart 24 uur lang staken. Meer daarover in dit bericht. (bron: Binnenlands Bestuur)
  en dit bericht (bron: NZG).
  Jeugdzorginstellingen steunen de actie van de medewerkers (link) (bron: Skipr).

PGB

 • Zorgkantoor moet juistheid besteding pgb vooral vooraf controleren
  en niet achteraf

  Dat heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) bepaald in een uitgebreide uitspraak
  over PGB-Wlz. De CRvB is de hoogste rechter op dit terrein.
  Meer over deze uitspraak in dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat
  een link naar de uitspraak.
 • Bestuursrechter geeft kwetsbare mensen bescherming tegen hoge pgb-schuld
  In drie zaken had een frauderende zorgaanbieder minder zorg geleverd dan
  gedeclareerd werd. Het zorgkantoor verlaagt achteraf de toegekende PGB’s en vordert
  het teveel betaalde terug van de PGB-houders. De Rechtbank Midden-Nederland
  bepaalt nu in een uitvoerig beargumenteerde uitspraak dat de PGB-houder niet hoeft
  terug te betalen. Het zorgkantoor kan zo nodig wel een civiele procedure starten tegen
  familie of de gewaarborgde hulp. Zie voor verdere toelichting dit bericht
  (bron: Sociaalweb).
 • Modelovereenkomst en ‘derdenbeding’ verplicht per 1 april 2022
  Deze verplichting geldt voor PGB’s in de Wmo en de Jeugdzorg. Veel pgb-houders
  hebben al aan deze verplichting voldaan; een aantal nog niet. In dit bericht
  geven SVB en VNG aan hoe zij de laatste groep gaan activeren.

Participatiewet e.a.

 • Hoe wordt de Wet vereenvoudiging Wajong gemonitord?
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Schouten in een brief (link)
  kort hoe zij de Monitor Vereenvoudiging Wajong wil aanpassen. Ook gaat zij kort in op
  signalen dat Wajongers na overgang naar de nieuwe Wajong toch minder uitkering
  kregen.

Gemeenteraadsverkiezingen

 • Stemhulp voor mensen met verstandelijke beperking in 15 gemeenten
  Meer over die stemhulp en de betrokken gemeenten in dit bericht (bron: NZG).
  De stemhulp zelf is te vinden via Steffie https://www.hoewerktstemmen.nl/ .

Divers

 • Onderhandelingen over CAO Gehandicaptenzorg vastgelopen
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Wat zijn de bewindspersonen op VWS van plan de komende periode?
  Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen op VWS in een
  planningsbrief (link) aangegeven welke onderwerpen zij de komende periode
  gaan aanpakken en welke stukken de Tweede Kamer kan verwachten. .
  Zie voor de concrete planning de bijlage (link) bij de brief.