Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Weer persconferentie met nieuwe coronamaatregelen.
  Deze week was er weer een persconferentie, waarin het kabinet nieuwe
  coronamaatregelen aankondigde. Zie voor een korte samenvatting van de
  huidige maatregelen deze poster.
  Ook was er weer een debat met de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom
  corona. Zie voor een kort verslag hier (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat stuurde het kabinet weer een brief met de stand
  van zaken (link);  in § 14 (blz. 78) gaat het kort over de gehandicaptenzorg.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Regeerakkoord Rutte IV

Deze week presenteerden VVD, D’66, CDA en ChristenUnie hun regeerakkoord
‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dat akkoord is hier te vinden;
hoofdstuk 6 gaat over de zorg (vanaf pagina 32).

 • Wat zijn voornemens voor de Wmo, Jeugdzorg en (gehandicapten)zorg?
  Die zijn kort samengevat in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  NZG (link) (en uitgebreider) in de berichten van VGN (link) en  Ieder(in) (link).
  Een aantal organisaties heeft al gereageerd op deze voornemens: VNG (link),
  Nu 91 (link) en Per Saldo (link).

Wmo

 • ‘Verzamelbrief’ over de  WMO 2015
  Minister De Jonge stuurde die brief deze week naar de Tweede Kamer.
  De brief (link) geeft de stand van zaken over een aantal onderwerpen, zoals het
  Wmo-abonnementstarief, onafhankelijke cliëntondersteuning en Wmo-toezicht.
  Bij die brief zitten rapporten over deze onderwerpen.
 • Abonnementstarief blijkt duurder voor gemeenten dan eerder berekend
  Er is een fout gemaakt in de  berekening van de extrakosten van het abonnementstarief
  voor gemeenten. Die fout is nu hersteld en nu blijkt dat de het abonnementstarief
  duurder uitpakt voor gemeenten dan eerder werd aangenomen.
  Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Wmo-toezicht is op veel vlakken niet goed genoeg of verslechterd’
  Zo vat NZG (link) het kritische rapport (link) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  over het gemeentelijk Wmo-toezicht samen.

Wmo / Jeugdwet

 • Nieuwe cijfers over gebruik Wmo en Jeugdwet op website Waarstaatjegemeente
  Op die website zijn deze cijfers per gemeente en soms per wijk te raadplegen.
  Vergelijking met bijvoorbeeld andere gemeenten is ook mogelijk. Die website is
  via dit bericht te vinden (bron: Schulinck).

Wlz

 • Gehandicaptenzorg werkte deze week een dag in pyjama vanwege loonprotest
  Meer over dat protest in dit bericht van Skipr (link).
 • Waar kan de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
  en probleemgedrag beter?

  Het Zorginstituut heeft samen met veldpartijen een ‘Verbetersignalement ’
  opgesteld met een aantal verbeterpunten.  Staatssecretaris Blokhuis heeft
  dat signalement (link) deze week met een begeleiden brief (link)
  naar de Tweede Kamer gestuurd.

Participatiewet e.a.

 • Stand van zaken vereenvoudiging Wajong (2) 
  In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatsecretaris Wiersma
  over de voortgang van de vereenvoudiging van de Wajong.
  In die brief verlengt de staatssecretaris het Garantiebedrag Wajong tijdelijk
  tot 1 januari 2023. Zij krijgen daardoor ene jaar langer de tijd om een
  nieuwe baan te vinden. Meer uitleg over de betekenis van die verlenging
  in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
  Dit bericht is een aanvulling op het bericht in de vorige Docu-alert.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Onderzoeksrapport wetsevaluatie Wzd gepubliceerd
  Volgens de Wzd moet deze wet twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.
  De eerste fase van die evaluatie is nu afgerond.  Staatssecretaris Blokhuis heeft het
  onderzoeksrapport (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer
  gestuurd.  Er komt nog een rapport over de tweede fase; dat verschijnt volgend jaar.
  Dan zal het nieuwe kabinet op die evaluatie reageren.
 • Voor zorgvuldige dwang in de zorg is meer deskundig personeel nodig
  De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar de
  uitvoering van de Wzd en komt onder meer tot die conclusie. Zie voor
  een korte weergave van de resultaten deze berichten van NZG (link) en VGN (link).