Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Verscherping coronamaatregelen
  Deze week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt; één van de nieuwe
  maatregelen is een avondklok waaronder een avondklok.
  Die wijzigingen staan  in dit bericht (bron: Rijksoverheid).
 • Uitzonderingen avondklok voor mantelzorgers en PGB-zorgverleners
  De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur de volgende ochtend en gaat
  vanaf zaterdag 22 januari in.
  Mantelzorgers en PGB-zorgverleners zijn hiervan uitgezonderd; zij moeten dan wel
  een verklaring bij zich hebben. Voor mantelzorgers is dat een ‘eigen verklaring’.
  PGB-zorgverleners hebben een eigen verklaring’ èn een werkgeversverklaring nodig.
  Zie voor meer info over deze uitzonderingen en verklaringen deze berichten van
  Ieder(in) (link), Per Saldo (link) en MantelzorgNL (link).
  Zie voor andere uitzonderingen op de avondklok deze info van de Rijksoverheid.
 •  Vaccinaties
  Deze week is gestart met de vaccinatie van cliënten in een achttal gehandicapten-
  instellingen. Daarvoor was veel belangstelling van de pers. Een aantal
  persmomenten is te zien op de live-blog van VGN (link).
  Maandag 25 januari wordt gestart met de vaccinatie van cliënten in instellingen/
  kleinschalige woonvormen, voor wie een huisarts de medische verantwoordelijke is.
 • Webinars van VG-organisaties over vaccineren
  Deze week was er een webinar georganiseerd door VGN, KansPlus en LFB.  
  Dit webinar kan nog worden bekeken op de VGN-website via deze link.
  Komende week (26 januari) is er nog een webinar georganiseerd door Sien en
  Dit Koningskind
  . Voor meer info klik hier.
 • Kamerdebat over stand van zaken corona
  Ook deze week was er weer een debat over de stand van zaken corona. Dit debat ging
  vooral over de avondklok. Een kort verslag is te vinden op de website van de
  Tweede Kamer.

Wlz

 • Samenvattend rapport over uitvoering Wlz door zorgkantoren
  De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de uitvoering van de
  Wlz door de zorgkantoren. Deze week verscheen het samenvattend rapport
  over 2019/2020 (link). Minister De Jonge heeft inmiddels op dat rapport gereageerd.
  Zie voor zijn reactie hier.

Participatiewet e.a.

 • SZW gaat ‘hardheden’ Participatiewet opsporen
  Dat schrijft (toen nog) staatsecretaris Van ’t Wout van SZW in een brief aan
  de Tweede Kamer
  (link). Aanleiding voor die brief is het kritische rapport
  over de toeslagenaffaire en de kabinetsreactie daarop.
  Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (
  link), Divosa (link) en
  VNG (link).  

Participatiewet / Wmo / Jeugdwet

 • Nieuwe cijfers over gebruik voorzieningen sociaal domein per gemeente
  Die cijfers zijn te vinden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de
  website Waarstaatjegemeente (link). Er zijn cijfers over het gebruik per wet,
  maar ook over de ‘stapeling van het gebruik’. De cijfers kunnen per gemeente
  ingezien worden, maar bijvoorbeeld ook op wijkniveau. Ook zijn vergelijkingen
  mogelijk.

Divers

 • Academische werkplaatsen VG bundelen krachten
  In Nederland zijn 8 academische werkplaatsen voor mensen met een verstandelijke
  beperking actief. Deze werkplaatsen hebben nu hun krachten gebundeld
  in een Associatie, zodat zij nog beter kunnen aansluiten op de vraag.  Meer info
  daarover in dit bericht (Bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
 • Gehandicaptenzorg doet te weinig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die een aantal meldingen over
  seksueel overschrijdend gedrag heeft onderzocht. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Het rapport van de Inspectie is hier te vinden.
 • Criminelen krijgen veel ruimte in de zorg
  Dat zegt het Informatieknooppunt Zorgfraude, dat onderzoek deed naar
  de verwevenheid van criminaliteit en zorg in Twente. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr). Het rapport zelf is hier te vinden.
  Zie voor een reactie van een Twentse wethouder hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wanneer krijg je geen VOG in de zorg?
  Op die vraag wordt antwoord gegeven in dit korte artikel (bron: NZG).
 • Kritische reactie op, advies over ‘Goede vertegenwoordiging’
  De Gezondheidsraad heeft eerder een advies uitgebracht over een goede
  vertegenwoordiging van cliënten in de langdurige zorg. Kansplus, Sien en Ieder(in)
  hebben nu een kritische reactie op dat advies gestuurd naar de Tweede Kamer.
  Meer toelichting daarover in dit bericht (bron: KansPLus).; in het bericht staat
  een link naar de brief.