Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Niet-geleverde PGB-zorg mag weer worden doorbetaald
  Meer daarover in deze berichten van Per Saldo (link) en VNG (link) .
 • Gemeenten kunnen coronakosten aan Wmo- en Jeugdaanbieders doorbetalen
  Die maatregel gold al en is nu verlengd tot 1 januari 2022. Zie deze berichten van
  Sociaalweb (link) en VNG (link).
 • Mondkapjesplicht, wat als je geen kapje op kunt?
  In dit bericht besteedt Ieder(in) aandacht aan de manieren om te bewijzen
  dat je geen mondkapje op kan en op de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Wmo

 • Huishoudelijke hulp mag niet naar bijzondere bijstand
  De gemeenten Oldenzaal was dat van plan om kosten te besparen in de Wmo.
  Die gemeente is nu teruggefloten door minister De Jonge. Zie daarvoor dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Zie hier de antwoorden van minister De Jonge
  op Kamervragen daarover van de SP.
 • VNG adviseert gemeenten maatregelen tegen extra kosten abonnementstarief
  Nu het Rijk de gemeenten niet wil tegemoetkomen in de extra kosten vanwege
  het abonnementstarief adviseert  VNG de gemeenten om  maatregelen te nemen
  om de kosten toch te beheersen. Meer info over die maatregelen in deze berichten van
  Skipr (link) en VNG (link). In het laatste bericht staat ook een link naar de brief die
  VNG daarover schreef naar de gemeenten.
 • Vooral meer vraag naar hulp in het huishouden
  In de eerste helft van dit jaar is de vraag naar Wmo-maatwerk met 5% toegenomen.
  De vraag naar hulp in het huishouden nam nog sneller toe (+16%). Dat blijkt uit
  voorlopige cijfers van het CBS. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck) en
  dit bericht (bron: CBS).

Wmo/ Jeugdwet

 • Handreiking :Beschermde woonomgeving voor mensen met LVB.
  Die handreiking is gemaakt voor gemeenten. En gaat vooral over wonen
  voor mensen met een licht verstandelijke beperking vanuit Wmo of Jeugdwet.
  Zie verder dit bericht; onderaan het bericht staat een link naar de handreiking.

Wmo/Jeugdwet/Participatiewet

 • Kwetsbare burger niets opgeschoten na 5 jaar decentralisaties (2)
  In aansluiting op de info in de vorige Docu-alert over het SCP-rapport
  ‘Sociaal domein op koers’ zijn hier nog twee links naar een reactie van één
  van de onderzoekers (link) (link) en een link naar het bericht 
  .’Gemeenten: bezuinig niet op sociale basis’ (bron: Binnenlands Bestuur 3x).
  Zie ook de berichten van Ieder(in)  (link)
 • Zijn de decentralisaties in het sociaal domein mislukt?
  Op die vraag geven enkele  deskundigen, waaronder Illya Soffer van Ieder(in),
  een reactie op de site van Sociaalweb (link).
 • Gemeenten snakken naar grip in het sociaal domein
  Dat zegt de voorzitter van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid
  sociaal domein, die gemeenten helpt bij het orde brengen van het sociaal domein.
  Zie voor haar reactie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur ).
 • ‘Meer onderwijs vergroot zelfstandigheid jongeren met beperking’
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek onder (oud)studenten van
  Parc Spelderholt. Zie voor dit onderzoek dit bericht (bron: Selle van der Woude;
  onderaan het bericht staat een link naar het onderzoek zelf.
 • Inspecties gaan intensiever toezicht houden op samenwerking en
  integrale aanpak van problemen in sociaal domein.
  Dat hebben de vier betroken inspecties vastgelegd in hun Meerjarenprogramma
  Toezicht Sociaal domein 2021-2024. De vier inspecties die samenwerken in het
  Toezicht Sociaal Domein (TSD) zijn de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd,
  Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid.
  Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb). Het Meerjarenprogramma is via deze
  (link) te vinden.

Jeugdwet

 • Jeugdhulp voor kinderen met een beperking moet beter
  Dat zeggen Ieder(in) en Per Saldo aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief dit bericht.
 • Gemeenten bezuinigen op jeugdhulp
  In aansluiting op berichten in vorige Docu-alerts over bezuinigingen door gemeenten
  is hier nog een bericht over de manier waarop de gemeenten Breda dat wil gaan doen
  (bron: Binnenlands Bestuur).

VN-Verdrag Handicapt

 • Ieder(in) vindt  dat uitvoering VN-verdrag nog onvoldoende resultaat heeft.
  Vorige week stuurde minister Van Ark een voortgangsrapportage over de uitvoering
  van het VN-Verdrag aan de Tweede Kamer (link). Die uitvoering is vastgelegd in het
  Programma Onbeperkt Meedoen.|
  Ieder(in) vindt dat dit programma nog te weinig oplevert. Zie voor de reactie hier.

(Onafhankelijke) cliëntondersteuning

 • Tussentijdse evaluatie pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Gemeenten zijn bezig om via Koploperprojecten cliëntondersteuning te verbeteren.
  Onderdeel van die projecten is een pilot waarin gewerkt wordt met gespecialiseerde
  cliëntondersteuners voor bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking.
  Deze pilot is tussentijds geëvalueerd. Meer info daarover in dit bericht (bron: VNG).

Divers

 • Bewindvoerders overtreden noodgedwongen de wet met DigiD-inlogs’
  Zie voor meer info deze berichten van Schulinck) (link) en Omroep Max (link).
 • Reactie VWS op rapport Blijvende Zorg van de Ombudsman
  In oktober publiceerde de Nationale Ombudsman een kritisch rapport  (link) over
  de toegankelijkheid van de zorg voor bepaalde groepen. In een eerdere Docu-alert
  verwezen we daarnaar.
  In antwoord op Kamervragen van het CDA geeft minister De Jonge een reactie
  op dat rapport. Zie voor zijn reactie hier.
 • Zo werkt de gehandicaptenzorg
  Dat is de titel van een nieuw boek, dat inzicht geeft in de complexe wereld v
  van de gehandicaptenzorg. Meer over dit boek in dit bericht (bron VGN).
 • Nieuwe Handreiking mantelzorg voor Adviesraden Sociaal Domein
  De Koepel Adviesraden Sociaal Domein  heeft door Vilans en Movisie een
  handreiking laten opstellen voor de adviesraden. Die handreiking is via
  dit bericht te vinden.