Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Handreiking ‘dagbesteding in de gehandicaptenzorg’ geactualiseerd
  Die handreiking is eerder dit jaar opgesteld door de alle betrokken organisaties
  in de gehandicaptenzorg en is nu aangepast aan de actualiteit.  
  Via dit bericht is de handreiking te lezen.
 • Ook Handreiking ‘bezoek en logeren’ geactualiseerd
  Deze handreiking is onder meer aangepast aan de Tijdelijke wet
  maatregelen Covid-19. Die handreiking is via dit bericht te vinden.
 • Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan
  In dit korte artikel gaat VGN in op de betekenis van die tijdelijke wet
  voor de gehandicaptensector.
 • Vijfhonderd banenafspraak-plekken verloren tijdens coronacrisis
  Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Meer daarover in deze berichten van
  Ieder(in) (link).
 • Cijfermatige analyse van gevolgen coronacrisis voor langdurige zorg
  Die analyse is gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  Deze analyse bevat cijfers over indicaties, bezettingsgraad, wachtlijsten,
  wachttijden en overlijdens e.d. in onder meer de gehandicaptenzorg.
 • Kamerdebat over stand van zaken COVID 19
  Deze week was er weer een Kamerdebat over de stand van zaken
  van COVID 19. Voorafgaand aan dat debat stuurde VWS weer een
  stand van zaken brief met bijlagen (link).; vanaf blz. 37 wordt ingegaan
  op de gehandicap0tenzorg.
  Een kort verslag van het debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Ieder(In):  isolement mensen met een beperking neemt sterk toe
  Dat blijkt uit een enquête van Ieder(in) onder ruim tweeduizend mensen.
  Meer over de uitkomsten in dit bericht (bron: Ieder(in); onderaan het bericht
  staan links naar het onderzoeksrapport..

Wlz

 • Brief over indicatiestelling voor de langdurige  zorg.
  In die brief gaat Minister Van Ark in op de verbeteringen in de indicatiestelling
  door het CIZ. Daarnaast wordt ingegaan op de knelpunten bij de zwaarste
  zorgprofielen in de VG (VG 7 en VG 8). DeVWS-brief is hier te vinden.
 • Reactie VWS op uitspraak rechter over inkoopbeleid zorgkantoren
  In eerdere Docu-alerts maakten we melding van de uitspraak van de
  Haagse rechter die onderdelen van het inkoopbeleid van zorgkantoren
  afkeurde. In latere berichten meldden we dat de betrokken zorgkantoren
  hun aankoopbeleid voor het jaar 2021 aanpassen aan de uitspraak
  van de rechter. We meldden ook dat de betrokken zorgkantoren daarnaast
  een principiële uitspraak over het tariefbeleid van de rechter willen en
  dat zij daarom in hoger beroep zijn gegaan.
  Deze week kwam minister De Jonge met een reactie op de uitspraak van
  de rechter. Zijn brief is via deze te vinden.

Wmo /Jeugdwet

 • Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer
  Dat is één van de uitkomsten van de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020.
  Die monitor wordt jaarlijks opgesteld. Zie dit bericht voor meer uitkomsten
  uit de Monitor (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo

 • ‘Schoonmaaksubsidie rijken’ niet meer door kabinet vergoed
  Door de vaste bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’ ) is het beroep op 
  huishoudelijke hulp uit de Wmo met 80% gestegen. Het Rijk wil
  deze meerkosten niet meer vergoeden aan de gemeenten. Dat zegt minister
  De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer (link).  De VNG is hier boos over.
  Zie  verder deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).
  Klik voor de boze reactie van VNG hier.
 • FNV: scheld eigen bijdrage Wmo kwijt bij minima
  Door allerlei problemen bij o.a. het CAK ontvangen cliënten nu gestapelde
  rekeningen voor achterstallige eigen bijdragen Wmo. De FNV roept gemeenten
  op om die rekeningen kwijt te schelden bij de sociale minima. Meer over die
  achterstallige rekeningen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Aantal nieuwe cliënten in de jeugdzorg neemt af
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Deze afname is nieuw.
  Meer daarover in deze twee berichten van Binnenlands Bestuur (link)
  en (link). Meer cijfers van het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).

PGB

 • Het PGB in de komende 20 jaar
  Sociaalweb publiceert een reeks blogs om 25 jaar PGB te vieren.
  Deze week verscheen het laatste blog in deze reeks. Die blog (link) gaat over
  de toekomst van het PGB (bron: Sociaalweb)..
 • Nog geen regeling voor doorbetaling niet-geleverde zorg
  Per Saldo spant zich in voor zo’n regeling. Maar resultaat blijft uit.
  Zie meer in deze boze reacties van Per Saldo
  (link) en (link).

(Passend Onderwijs

 • 54 procent van vso-leerlingen met beperking leert door
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
  Zie voor een wat uitgebreider weergave van de cijfers dit bericht (bron: CBS)

Divers

 • Zorgpunten Ieder(in) voor begroting VWS begroting.
  Komende week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van VWS>
  Ieder(in) stuurde deze week een brief met aandachtspunten. Belangrijke
  punten zijn de kwaliteit van leven en het sociaal domein, die als gevolg
  van de coronacrisis verslechteren.
 • Ziekteverzuim in zorginstellingen afgelopen maanden sterk gestegen
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Petitie over verplichte anticonceptie naar Tweede Kamer
  Die petitie is afkomstig van de Beraadsgroep verplichte anticonceptie.

Deze verplichte anticonceptie zou onder andere moeten gelden voor  
kwetsbare vrouwen met een verstandelijke beperking. Meer info
in dit (bron: NZG).

·       25 jaar Markant
Markant is het tijdschrift van VGN. Het bestraat dit jaar 25 jaar. In een
jubileumnummer kijkt een aantal mensen terug op  veranderingen
in de verstandelijk gehandicaptenzorg in die jaren.