Wlz

 • Oppositie valt nieuwe coalitiepartijen aan op zorgbezuinigingen
  Afgelopen dinsdag kwamen een aantal zorgonderwerpen, waaronder de bezuinigingen
  op de langdurige zorg, aan de orde in de Tweede Kamer. Zie voor een kort verslag hier
  (bron: Skipr). Duidelijke besluitvorming over die bezuinigen was er niet.
  VGN verwacht ‘voor 99%’ dat deze bezuinigingen in 2025 niet doorgaan.
  Meer daarover in het bericht hieronder.
 • VGN: 99% zeker geen bezuinigingen voor gehandicaptenzorg in 2025
  In deze blog (link) legt VGN uit waarom zij dit verwachten.
 • Er komt een staatssecretaris voor langdurige zorg op VWS
  Deze staatssecretaris wordt ook verantwoordelijk voor maatschappelijke zorg
  en zal afkomstig zijn van de PVV. Voor deze post wordt Vicky Maeijer (PVV) genoemd
  (link) (bron: Skipr). Zij is nu lid van de Tweede Kamer voor de PVV.
  Zie voor de verdere bestuursposten op VWS dit bericht (bron: NZG).
 • Tweede Kamer: geen 575 miljoen voor dichten loonkloof zorgpersoneel
  Er motie die vroeg om € 575 miljoen voor dit doel werd deze week verworpen.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Wachtlijsten voor indicatiestelling bij CIZ afgenomen
  Dat blijkt uit een brief die minister Helder deze week stuurde naar de Tweede Kamer.
 • Onrust over overlastgevende client in woonproject Woensel
  Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG en Brabants Dagblad).
 • Maximale celstraffen geëist voor mishandelingen zorgboerderij Wedde
  Deze mishandelingen kwamen aan het licht via het TV-programma Undercover
  in Nederland van Alberto Stegeman. Deze week was de behandeling
  van de strafzaak. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd voor pgb-wooninitiatieven
  Dat blijkt uit een brief die minister Helder deze week aan de Tweede Kamer zond..
  Aanleiding voor die maatregelen zijn onder andere recente misstanden
  in pgb-woonvormen. Meer over die maatregelen in dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuw regionaal project voor verbetering huisartsenzorg
  in de gehandicaptensector
  Meer over dit project in de regio Zwolle in dit bericht (bron: VGN).

Wlz/Wmo/Jeugdwet

 • Kabinetsreactie Zorgfraude
  In een korte brief geeft minister Helder op verzoek van de Tweede Kamer een reactie
  op persberichten over fraude in de zorg.
 • Minder signalen zorgfraude
  Een groot deel van die afname komt doordat gemeenten minder signalen over de
  Wmo en de Jeugdwet doorgeven. Dat hangt weer samen met een advies van de VNG
  aan gemeenten om geen signalen meer over personen door te geven in verband
  met privacy-problemen. Aan de oplossing daarvan wordt inmiddels gewerkt.
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo

 • Reageren op Conceptbesluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015?
  Dat kan tot 16 juli. Klik hier voor meer info èn voor tekst en toelichting
  op het conceptbesluit.
 • SCP: Gemeente weet mensen die zorg nodig hebben niet altijd te bereiken
  In het recente advies ‘Zien, luisteren en helpen’ analyseert het SCP de oorzaken
  hiervan en geeft adviezen aan gemeenten ter verbetering. Meer info in dit bericht
  (bron: Skipr). Het advies sluit aan op het eerdere SCP-onderzoek
  ‘Gezien, gehoord en geholpen willen worden’ (link).

Jeugdzorg

 • Kamervragen beantwoord over financiële problemen in de jeugdzorg
  Die vragen waren gesteld door de SP en zijn deze week beantwoord (link).
 • CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk
  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat de gemeenten
  Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen hun verordening jeugdhulp
  moeten aanpassen. Zij moeten in die verordening duidelijk maken wat zij
  onder begrippen als ‘eigen kracht’, ‘eigen mogelijkheden’ en
  ‘probleemoplossend vermogen’ verstaan. Meer toelichting hier
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.d.

 • Gemeenten krijgen zicht op inwoners ingeschreven in doelgroepregister
  Sinds dit voorjaar kunnen gemeenten een overzicht ontvangen van de
  inwoners die onder de Participatiewet vallen en in het doelgroepregister staan
  Zie verder dit bericht (bron: Cedris).
 • Continuering Cao Aan de slag in 2025 nog onduidelijk>
  Deze Cao is er dit jaar uiteindelijk gekomen omdat gemeenten voor 2024
  de meerkosten voor hun rekening hebben genomen. Voor 2025 is dat onduidelijk.
  Een motie waarin aan het kabinet werd gevraagd om hierin het voortouw te nemen,
  heeft het niet gehaald in de Tweede Kamer. De vier partijen van het nieuwe kabinet
  stemden tegen. De Cao Aan de slag geldt voor de sociale ontwikkelbedrijven
  en het beschut werk. Meer info in dit bericht.
 • Eerstvolgende beleidsdoorlichting van de Wajong in 2025
  In een brief beschrijft minister Schouten de opzet van een beleidsvoorlichting
  van de Wajong. Die moet in eind 2025 klaar zijn. Bij deze evaluatie wordt gekeken
  naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wajong 2015 en
  de Wet vereenvoudiging Wajong.
 • Aantal jongeren in de bijstand stijgt (2)
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eén van de oorzaken is het afsluiten van de Wsw
  en (deels) de Wajong. Meer jongeren met een arbeidsbeperking zijn daardoor
  op de bijstand aangewezen. Klik hier voor meer info (bron: Divosa).
  In aansluiting op bovenstaand bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een
  wat uitgebreider bericht met toelichting uit Binnenlands Bestuur.

Wmcz

 • Toezicht Sociaal Domein lanceert Nieuwe gespreksleidraad samenwerk
  Vier inspecties (waaronder de IGJ) werken samen in het Toezicht Sociaal Domein.
  Zij constateren dat de noodzakelijke samenwerking tussen organisaties en sectoren
  in het sociaal domein nauwelijks van de grond komt. Daarom is er voor intern
  toezichthouders, medezeggenschapsraden en bestuurders een gespreksleidraad
  over samenwerking ontwikkeld. Meer daarover in dit bericht van Skipr.
  De leidraad zelf is via dit bericht te vinden.

Leerlingenvervoer

 • Honderden kinderen in Utrecht zitten maandenlang zonder leerlingenvervoer
  Meer info in dit bericht (bron: RTV Utrecht).

Divers

 • ‘Meer is zeker niet altijd beter.
  Over de uitbreiding van instellingen en personen in de Gehandicaptenzorg’
  Dat is de kop boven een kritische blog van Teun Haans over de sterke groei van het
  aantal instellingen (+243) en zzp-ers (+1650) in de gehandicaptenzorg in 2023.
  Klik voor het blog hier (bron: Pont | Zorg & Sociaal).
 • Ziekteverzuim gehandicaptenzorg licht gedaald in eerste kwartaal 2024
  Het ziekteverzuim bedraag nu 8,5% tegen 9% in het eerste kwartaal vorig jaar.
  Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS (link).
 • Expert: personeelstekorten bij autismecentra zeer zorgwekkend
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).