Wlz

 

 • Gaat bezuiniging van € 152 miljoen in de gehandicaptenzorg in 2025
  nu wel of niet door?
  Daarover is politieke onduidelijkheid en geharrewar ontstaan. De Tweede Kamer
  moet daar nu op korte termijn duidelijkheid over bieden. Zie voor een beknopte
  beschrijving van de nu ontstane situatie dit bericht (bron: VGN).
  De FNV heeft al laten weten dat zij het onverantwoord vindt als de bezuiniging
  zou doorgaan. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).
 • Aanpassingen inkoopbeleid zorgkantoren voor 2025 bekend
  Voor de gehandicaptenzorg hanteren de zorgkantoren een meerjarig
  inkoopbeleid 2024-2026. Afgelopen week zijn de tussentijdse aanpassingen
  voor 2025 bekend gemaakt. Zie voor die aanpassingen dit bericht (bron: VGN);
  onder het bericht staat een link naar een bijlage met de wijzigingen per zorgkantoor.
 • Welke knelpunten signaleren CAK en CIZ over de uitvoering van hun werk?
  Jaarlijks melden CAK en CIZ in een Stand van de uitvoering tegen welke knelpunten
  zij aanlopen  bij de uitvoering van hun werk en wat zij zien als oplossing daarvoor.
  Ook vermelden zij de voortgang bij de aanpak van eerder gemelde knelpunten.
  Deze week verschenen hun Standen van zaken 2024. Klik voor die stukken hier (CAK)
  en hier (CIZ).
  Minister Helder reageerde deze week op deze stukken in een brief, waarin
  zij aangeeft wat VWS doet om de uitvoering eenvoudiger en beter te maken.
  (PM de brief gaat ook over andere uitvoeringsorganisaties van VWS)

 

Wmo

 

 • Gemeenten mogen controles bij financieel toezicht in een privaatrechtelijke
  overeenkomst vastleggen

  Volgens een zorgaanbieder zou dat niet kunnen, omdat het Wmo-toezicht
  publiekrechtelijk is geregeld. Maar de Hoge Raad denkt daar volgens een recent
  arrest anders over en geeft de betrokken gemeente gelijk. Meer over de betekenis
  van deze uitspraak voor de Wmo-fraudebestrijding door gemeenten in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Participatiewet e.d.

 

 • Aantal jongeren in de bijstaand stijgt
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eén van de oorzaken is het afsluiten van de Wsw
  en (deels) de Wajong. Meer jongeren met een arbeidsbeperking zijn daardoor
  op de bijstand aangewezen. Klik hier voor meer info (bron: Divosa).
 • Stand van zaken uitvoering sociale zekerheid juni 2024
 • Stand van zakenbrief over Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024
  Na de Toeslagenaffaire en de Parlementaire enquêtes over de uitvoering van de
  sociale zekerheidswetten loopt er een langjarig programma om kleinere en grotere
  knelpunten in de uitvoering van sociale zekerheidswetten op te lossen en op termijn
  tot vereenvoudiging te komen. Ieder half jaar rapporteert SZW via een
  Stand-van-zakenbrief over de voortgang. Afgelopen week verscheen het rapport
  over de eerste helft van 2024 (link en link).Bij de opstelling wordt onder meer gebruik
  gemaakt van Knelpuntenbrieven van de uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV (link).
  In deze brieven wordt over de voortgang gerapporteerd; ook worden nieuwe knelpunten
  gesignaleerd.
  Ook deze week verscheen de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024
  (link en link). Dit stuk geeft een overzicht van onderwerpen waarop SZW (samen)werkt
  aan vereenvoudiging in de uitvoering en beschrijft de stand van zaken.

 

Jeugdzorg

 

 • Meeste gemeenten geven meer geld uit aan jeugdzorg dan begroot
  Nu.nl concludeert dit na een rondgang bij een aantal gemeenten. Meer info in
  deze berichten van NZG (beknopt) (link) en van Nu.Nl (uitgebreid) (link).
 • Utrecht gaat bezuinigen op de jeugdzorg
  Op die manier wil de gemeente uit de rode cijfers komen. Meer info hier (bron: NZG).
 • Veel nutteloze jeugdinterventies, kwaliteitskader moet helpen
  Gemeenten maken nog teveel gebruik van zorginterventies waarvan de werkzaamheid
  niet gebleken is. Een nieuwe kwaliteitskader moet hen helpen om vaker effectieve
  zorgvormen in te zetten. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

 

 • Wat wil minister Helder doen om de kwaliteit van geschilleninstanties
  te verbeteren?

  In 2021 is de Wkkgz geëvalueerd. Eén van de verbeterpunten uit die evaluatie
  betrof de geschillenbeslechting door de geschillenorganisaties.
  In opdracht van VWS is vervolgens een verdiepend onderzoek uitgevoerd
  door de KWINK Groep. Dat rapport (link) verscheen in oktober vorig jaar
  en is zeer kritisch. Hoofdconclusie was dat er veel verbeterd moet worden
  (in de woorden van de onderzoekers: ‘geprofessionaliseerd en doorontwikkeld’).
  Uit het onderzoek blijkt ook in zijn algemeenheid ontevredenheid bij cliënten
  die een geschil bij de geschilleninstanties hebben ingediend.
  Minister Helder heeft in de afgelopen periode met branche- en cliëntenorganisaties
  overlegd hoe de gesignaleerde knelpunten op effectieve en doelmatige manier
  zijn op te lossen.
  In een brief deze week aan de Tweede Kamer beschrijft de uitkomsten
  van dat overleg en geeft zij aan hoe zij tot kwaliteitsverbetering van de
  geschillenbehandeling wil komen.  Klik hier voor haar brief.

 

Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

 

 • Wat heeft de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden (LCvV) in 2023 gedaan?
  De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden
  en zorgaanbieders. Ze komen in actie bij meningsverschillen over de wet Wmcz 2018.
  In het jaarverslag 2023 legt de Commissie verantwoording af over de werkzaamheden.
  In een bijlage staan (samenvattingen van) de 12 uitspraken die Commissie in 2023
  heeft gedaan. Meer over het jaarverslag in dit bericht (bron: LSR); klik hier voor
  het jaarverslag zelf.

 

Divers

Doorbraakproject LVB in de GGZ in zes ggz-instellingen van start
Dit project moet de specialistische geestelijke gezondheidszorg toegankelijk maken
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. (LVB). Nu wordt die beperking
nog te vaak niet herkend, waardoor er geen passende zorg wordt geboden.
Meer info in dit bericht (bron: NZG).