Wlz

 • Gehandicaptenzorg verliest kort geding tegen zorgkantoren (2)
  Nieuw: reactie van VGN en ZN.
  Dat kort geding ging over het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Vorige week deed
  de rechter uitspraak. Meer info over zijn uitspraak in dit bericht (bron: Skipr).
  Deze week verschenen er reacties van VGN
  (link) en ZN (link).
 • Zorgverzekeraars: ‘We laten geen enkele Wlz-instelling failliet gaan’
  Dat hebben zorgverzekeraars onlangs afgesproken. Meer over die garantie
  in dit bericht (bron: Skipr).
 • Ook VGN doet nu onderzoek naar ‘behandeling’ in de Wlz
  Eerder kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit al aan onderzoek te gaan doen naar
  de uitvoering van behandeling in de Wlz. Dat is nu onvoldoende duidelijk. Dit onderzoek
  is vooral kwantitatief gericht. In aansluiting daarop heeft VGN nu opdracht gegeven
  voor een meer kwalitatief onderzoek. Meer toelichting in dit bericht (bron: VGN).
 •  Debat over gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer (2)
  Toegevoegd: verslag van het debat van Ieder(In)
  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. Dit debat
  was diverse keren uitgesteld. Voorafgaand aan dat debat stuurde Per Saldo nog
  een brief met aandachtspunten. Meer daarover in dit
  bericht : in het bericht word ook
  verwezen naar eerdere brieven die Per Saldo met andere organisaties had verzonden.
  Zie voor een kort verslag van het debat deze berichten van VGN (
  link) en NZG (link).
  Deze week verscheen er ook een uitgebreider verslag (link)van het debat van Ieder(in).
 • 7 adviezen voor de cliëntenraad bij het Transitieakkoord
  Dit Transitieakkoord is afgesloten tussen VGN en ZN. Het doel van deze overeenkomst
  is om de gehandicaptenzorg te verbeteren, zodat deze duurzaam en betaalbaar wordt
  en klaar is voor de toekomst. Cliëntenorganisaties voelen zich onvoldoende betrokken
  bij de totstandkoming van dit akkoord. Zij hebben zich dan ook teruggetrokken
  uit overleg over de uitvoering. Zorginstellingen en zorgkantoren gaan door
  met de uitvoering. Cliënten- en verwantenraden gaan dus te maken krijgen
  met de effecten van de overeenkomst.
  LSR en KansPlus hebben ter ondersteuning van deze raden enkele adviezen opgesteld.
  Meer over de overeenkomst en de adviezen in dit bericht (bron: LSR).
 • Oversterfte onder Wlz-zorggebruikers en ouderen in september
  Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS, waarover NZG schrijf in dit bericht.
  De cijfers van het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).

Wmo

 • Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken (2)
  Toegevoegd: bericht van Skipr en eerdere reactie van Ieder(in)
  Vorige week liet staatsecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer weten dat hij
  het wetsontwerp Resultaatgericht beschikken intrekt. Eén van de redenen is dat de
  betrokken organisaties het niet eens konden worden over de wijze waarop
  de rechtszekerheid vorm kan krijgen. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.
  VNG heeft in een bericht (link) gereageerd en gewezen op de gevolgen
  die de intrekking heeft voor gemeenten en aanbieders.
  Zie ook de info in dit bericht (bron: Skipr) en in de eerdere reactie van Ieder(in).

Participatiewet (e.d.)

 • Minimumloon gaat per 1 januari 2024 omhoog naar € 13,27 per uur
  Dat is een verhoging met 3,75%. Dat heeft minister Van Gennip deze week
  in een brief (link) bekend gemaakt.
  Eerder wilde de Tweede Kamer in meerderheid een extra-verhoging per
  1 januari 2024, maar dat idee is inmiddels door de initiatiefnemers
  losgelaten en gewijzigd in een voorstel om het minimumloon  per 1 juli 2024
  extra te verhogen. Meer daarover in dit bericht (bron: NOS).
 • Inbreng Ieder(in) en Cedris in begrotingsdebat SZW
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van SZW. Voorafgaand
  aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met aandachtspunten naar de Kamer.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Ook Cedris stuurde een brief.
  Zie daarvoor hier (bron: Cedris).
  Tijdens het begrotingsdebat demonstreerden WSW-ers voor een betere cao.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Reactie kabinet op eindrapport Commissie sociaal minimum
  Eind september verscheen het Eindrapport van de Commissie Sociaal minimum.
  Zie voor een samenvatting dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  Het rapport zelf is via deze link te vinden.
  Deze week stuurden demissionair minister Schouten en Van Gennip de reactie 
  van het kabinet naar de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tussenrapport Commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel
  In dit tussenrapport (link) geeft de Commissie een overzicht van de problemen in het
  huidige stelsel van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Begin volgend jaar komt
  de Commissie met een eindrapport met oplossingsmogelijkheden (link).
  Ieder(in) is het met de conclusies van het tussenrapport eens. Meer daarover
  in dit bericht.

Leerlingenvervoer

 • Overleg over leerlingenvervoer speciaal onderwijs gestaakt
  De LBSVO (belangenorganisatie van de leerlingen) en organisatie Ouders & Onderwijs
  zijn uit het overleg met de VNG gestapt omdat ze geen vertrouwen meer hebben
  in een oplossing voor de vervoersproblemen in het speciaal onderwijs.
  Meer daarover in deze berichten van NU.nl (link) en NZG (link).

VN-verdrag Handicap

 • Gemengde signalen van mensen met beperking over doelgroepenvervoer
  Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) die onderzoek heeft
  gedaan naar het doelgroepenvervoer. Meer over de uitkomstem in deze berichten
  van NZG (link) en College (link).
 • Nog grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering VN-verdrag Handicap (2)
  Toegevoegd: reactie Ieder(In)

Dat blijkt uit een flitspeiling uitgevoerd door Movisie en VNG. Meer over de
resultaten in dit bericht (bron: Pont Zorg &Sociaal). Het rapport is te vinden
via dit bericht (bron: Movisie).
Deze week publiceerde Ieder(in) haar reactie.

Ontregel de zorg

 • Schaf veel kwaliteitsregistraties en deel van de rechtmatigheidscontroles af
  Dat is één van aanbevelingen in het nieuwe advies ‘Is dit wel verantwoord?’ van de
  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De raad wil komen tot een nieuwe
  wijze van verantwoorden. Binnen 5 jaar moet volgens de Raad de administratieve
  lastendruk gehalveerd zijn, mede vanwege het personeelstekort.
  Dit advies is op verzoek van minister Helder uitgebracht, omdat zij constateerde
  dat het programma {Ont]Regel de Zorg te weinig opleverde.
  Meer over het advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies zelf is hier te vinden.
  Klik voor een eerste reactie van minister Helder hier: voor het eind van het jaar
  komt zij met een brief over intensivering van het programma [Ont]Regel de Zorg.
  Zie hier voor de reactie van Vilans.

Divers

 • Frustraties van een LVB’er ervaren in een virtueel gemeentehuis
  Via een VR-bril ervaren medewerkers van zorgorganisatie Pameijer de frustraties
  van mensen met een licht verstandelijke beperking in praktijksituaties.  
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Kamervragen beantwoord over cao’s met afspraken over ZZP-ers
  Die vragen waren gesteld door D’66 en zijn deze week beantwoord (link) door
  minister van Gennip.
 • NZa tegen overheid: ‘Zet gezondheid centraal’
  Dat zegt de NZa in de jaarlijkse Stand van de Zorg. Daarnaast roept de
  NZa de politiek op om zorg meer centraal te stellen in deze verkiezingstijd.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr); de oproep van NZa is hier te vinden.
 • Vrijwilliger gehandicapteninstelling Daelzicht aangehouden voor zedendelict
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).