Wlz

 • Gehandicaptenzorg verliest kort geding tegen zorgkantoren
  Dat kort geding ging over het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Gisteren deed
  de rechter deze uitspraak. Meer info over zijn uitspraak in dit bericht (bron: Skipr).
 • Debat over gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. Dit debat
  was diverse keren uitgesteld. Voorafgaand aan dat debat stuurde Per Saldo nog
  een brief met aandachtspunten. Meer daarover in dit
  bericht : in het bericht word ook
  verwezen naar eerdere brieven die Per Saldo met andere organisaties had verzonden.
  Zie voor een kort verslag van het debat deze berichten van VGN (
  link) en NZG (link).
 • ’s Heeren Loo schaft diploma-eisen voor sollicitanten af: ‘Motivatie is voldoende’
  Gehandicapteninstelling ’s Heeren Loo heeft deze zomer haar personeelsbeleid radicaal
  omgegooid. Meer daarover in dit artikel (bron: Zorgvisie Personeel).
 • Vooral jonge zorgmedewerkers raken emotioneel uitgeput
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)

Wmo

 • Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken
  Deze week liet staatsecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer weten dat hij
  het wetsontwerp Resultaatgericht beschikken intrekt. Eén van de redenen is dat de
  betrokken organisaties het niet eens konden worden over de wijze waarop
  de rechtszekerheid vorm kan krijgen. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.
  VNG heeft inmiddels in een bericht (link) gereageerd en gewezen op de gevolgen
  die de intrekking heeft oor gemeenten en aanbieders.

Wmo /Jeugdwet

 • Meer toezicht op samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein
  Dat is een speerpunt van de vier inspecties binnen het Toezicht Sociaal Domein (TSD).
  Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking tussen zorginstellingen, justitiële inrichtingen,
  scholen en schuldhulpverleners. Om deze samenwerking te stimuleren heeft TSD
  een handreiking gepubliceerd. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Schulinck);
  onderaan het bericht staat een link naar de handreiking.

PGB

 • Resultaten tussentijdse analyse PGB 2.0 (2)
  Nieuw:  berichten uit Binnenlands Bestuur en Skipr.

  In een brief (link) beschrijft minister Helder de resultaten van een tussentijdse
  evaluatie van het nieuwe systeem PGB 2.0 en geeft zij aan welke vervolgstappen
  zij nog gaat nemen.
  Zie voor een samenvatting en reactie deze berichten van Binnenlands Bestuur (link)
  en Skipr (link).

Participatiewet (e.d.)

 • Simpel Switchen in uitvoering
  Hoe kan de stap voor mensen met een beperking van dagbesteding naar beschut werk
  of van beschut werk naar (deels) betaald werk eenvoudiger. En welke hobbels zijn er
  dan te overwinnen. Voor dit soort vragen zoekt het project
  Simpel Switchen in de Participatieketen oplossingen.
  Dit artikel (bron: VGN) beschrijft hoe dat in de praktijk werkt.
 • Mensen in Participatiewet ervaren onvoldoende invloed op eigen situatie
  Dat concludeert de Ombudsman in een recent rapport. Ook kennen veel gemeenten
  geen cliëntenraad. Meer hierover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het rapport van de Ombudsman ‘Inspraak is geen vinkje’ is hier te vinden
  (bron: Ombudsman).
 • Kamervragen beantwoord over tekorten bij sociale werkplaatsen
  Die vragen waren gesteld door de SP. Ze zijn deze week beantwoord (link)

VN-Verdrag Handicap

 • Nog grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering VN-verdrag Handicap

Dat blijkt uit een flitspeiling uitgevoerd door Movisie en VNG. Meer over de
resultaten in dit bericht (bron: Pont Zorg &Sociaal). Het rapport is te vinden
via dit bericht (bron: Movisie).

 • Kabinetsreactie op monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen
  met een beperking
  Die rapportage (link) bevatte een groot aantal aanbevelingen om de rechtsbescherming
  van mensen met een beperking te verbeteren. Het CVRM (College voor de Rechten
  van de Mens) had deze rapportage gemaakt. Deze week reageerde minister Helder
  op de aanbevelingen. Zie voor haar beleidsreactie hier.

Passend Onderwijs

 • Meer duidelijkheid over doelmatige besteding gelden passend onderwijs
  gewenst
  Dat vindt de Inspectie van het Onderwijs, die daarvoor een kader heeft ontwikkeld
  ter ondersteuning van de samenwerkingsverbanden. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Pont Zorg&Sociaal).

Divers

 • Arts begrijpt patiënt met verstandelijke beperking onvoldoende
  Dat is de kop van een artikel in Trouw deze week over het werk van de arts VG.
  Zie meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Meer vrijwillige mentoren nodig voor kwetsbare mensen
  Het is de Maand van de Mentor. Zie meer over het werk van de vrijwillige mentor
  in dit bericht (bron: NZG / Mentorschap Nederland).
 • Kabinet komt met strenge wet tegen zzp’ers: dit is het concept
  In dit bericht schrijft Skipr over de inhoud van een nog niet openbaar wetsvoorstel,
  dat een eind moet maken aan schijnzelfstandigheid. Zie hier voor een reactie van
  SoloPartners, brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg.
 • Publieksversie Governancecode Zorg 2022 beschikbaar
  De wijze van besturen en toezichthouden van zorginstellingen , ook wel governance
  genoemd, is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven
  in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes
  op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen.
  De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers
  en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes.
  Klik voor meer toelichting en een link naar de Publieksversie hier (bron: KansPlus).