Wlz

 • VGN vraagt Tweede Kamer om actie op financiële problemen
  in de gehandicaptenzorg
  Komende week praat de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid.
  VGN stuurde voorafgaand aan dat debat een brief, waarin vooral wordt ingegaan
  op de financiële problemen. Meer over die brief in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / Zorgverzekeringswet /Jeugdwet

 • Zorgsector in financiële problemen: 'Vooruitzichten nog zorgelijker'
  Dat beeld komt naar voren in de jaarlijkse Zorgbarometer van advies-
  en accountancybedrijf EY. Meer over de uitkomsten van de barometer in dit bericht
  (bron: Skipr). Een samenvatting van de Barometer is hier te vinden (bron: EY).
  Volgens mediaberichten (link) (bron: Skipr) zouden in de komende maanden
  in de ouderenzorg de eerste reorganisaties en faillissementen te verwachten zijn.
  Ook in de jeugdzorg zijn er volgens de Barometer forse problemen: ruim 40% van de
  jeugdzorginstellingen leidt verlies. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) .

Wlz / Wmo / Zorgverzekeringswet

 • Hoe zit het met de hulpmiddelen als je wordt opgenomen in een Wlz-instelling
  en geregeld thuis wilt blijven logeren
  ?
  (2)
  Toegevoegd: link naar bericht van Ieder(in).

  Volgens de huidige regels worden hulpmiddelen bij een opname verstrekt vanuit de Wlz.
  De hulpmiddelen thuis zijn meestal in bruikleen verstrekt door gemeente (Wmo)
  of  zorgverzekeraar. Bij verhuizing naar een Wlz-instelling worden de hulpmiddelen
  meestal thuis opgehaald omdat er dan geen aanspraak meer op bestaat.
  Dat is problematisch zijn als je toch geregeld thuis wilt komen logeren.
  In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie Westerveld-Bikker aangenomen
  die de minister vraagt om hier een oplossing voor te vinden.  Recent stuurde
  minister Helder een brief aan de Tweede Kamer waarin zijn aangaf wat de resultaten zijn
  van gesprekken die zij daarover had gevoerd met alle betrokken partijen.
  In het kort komt het er op neer dat hulpmiddelen -voor zover ze zijn verstrekt
  door gemeenten- kunnen blijven staan op het logeeradres. Met de zorgverzekeraars
  konden echter geen landelijke afspraken worden gemaakt over de hulpmiddelen
  die door hen zijn verstrekt. Als een zorgverzekeraar de hulpmiddelen niet uit coulance
  wil laten staan, dan biedt Firevaned (de branchevereniging van leveranciers)
  de mogelijkheid om die hulpmiddelen te kopen.
  Zie voor verdere toelichting en meer details de brief van de minister
  (link).
  Zie ook dit
  bericht van Ieder(in) van begin september.

Wlz / Wmo

 • Kamer verklaart afbouw complexe zorg in VG controversieel
  Zie voor alle onderwerpen die controversieel zijn verklaard dit bericht (bron: Skipr).

Wmo

 • Opnieuw dreigt uitstel voor de Wams
  Dit wetsvoorstel (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams))
  moet ervoor zorgen dat gemeenten en andere organisaties beter kunnen
  samenwerken bij de aanpak van meervoudige problemen in gezinnen.
  Het wetsvoorstel is begin dit jaar bij de Kamer ingediend. Een meerderheid van de
  Vaste Kamercommissie voor VWS wil dit wetsvoorstel nu controversieel verklaren.
  Zie dit bericht (bron Binnenlands Bestuur). Over het controversieel verklaren wordt
  volgende week door de volledige Tweede Kamer gestemd.
  VNG heeft de Klamer opgeroepen om de behandeling van dit wetsvoorstel niet stop
  te zetten en het niet controversieel te verklaren. Meer in dit bericht (bron:  Skipr).
  Divosa sluit zich bij deze oproep aan (link).

Wmo / Jeugdwet

 • Overgang van Jeugdwet naar Wmo is vaak lastig
  Maak daarom een toekomstplan voor jeugdige met begeleiding die 18 jaar wordt.
  Zegt Wout Mentink (Schulinck) in deze bijdrage, waarin hij ook een aantal tips
  voor zo’n toekomstplan geeft (bron: Binnenlands Bestuur/Schulink).

Participatiewet

 • Meer jongeren in de bijstand
  Het totaal aantal mensen in de bijstand daalt, maar het aantal jongeren stijgt.
  Dat blijkt uit cijfers van VNG en CBS. Meer over die cijfers in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Regelgeving over analyse gedwongen zorg vereenvoudigd
  Zorgaanbieders zijn verplicht om een analyse te maken over gedwongen zorg
  die is toegepast. Zo kunnen zij leren van de ervaringen met gedwongen zorg
  en kunnen zij (verder) beleid ontwikkelen om gedwongen zorg te voorkomen.
  Recent is de regelgeving over de deze analyse gewijzigd. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Pont Zorg & Sociaal).

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Klachtenfunctionaris Liesbeth kijkt verder dan het proces
  In dit korte artikel (bron: LSR) vertelt klachtenfunctionaris Liesbeth over haar werk
  in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.

Divers

 • Bijna één op de tien Nederlanders zegt te bezuinigen op zorg
  Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel
  Gezondheidszorg. Meer resultaten uit dit onderzoek in dit bericht
  (bron: Pont Zorg & Sociaal) en dit bericht (bron: Nivel).
 • Obesitas Poli voor volwassenen met verstandelijke beperking geopend
  Deze poli, de eerste in zijn soort, wordt georganiseerd door zorginstelling Abrona
  in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis. Meer info in dit  bericht
  (bron: Abrona).