Wlz

 • Ouders bezorgd om uitverkoop tandzorg in gehandicapteninstellingen (2)
  Toegevoegd: links naar berichten van NZG en “s Heeren Loo.
  In een eerdere Docu-alert stond een kort bericht over de voorgenomen uitbesteding
  van de tandheelkundige zorg in gehandicapteninstellingen van ’s Heeren Loo.
  Daarover schreven belangenorganisaties EMB en KansPlus een open brief 
  aan ’s Heeren Loo. Zie voor die brief dit
  bericht (bron: EMB).Inmiddels is duidelijk
  dat de commerciële tandartsketen afziet van overname van de tandheelkundige zorg.
  ‘s Heeren Loo blijft echter bij het voorgenomen besluit tot uitbesteding.
  Meer daarover in deze berichten van NZG (
  link) en ’s Heeren Loo (link).
 • Cliëntenorganisaties stoppen overleg met VGN en ZN, omdat
  cliëntenperspectief ontbreekt in Transitieakkoord gehandicaptenzorg (2)
  Toegevoegd: nadere toelichting vanuit clientorganisaties

  Cliëntenorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben zich teruggetrokken uit het
  overleg met VGN en ZN over het landelijk akkoord ‘Transitie naar een
  toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Zij doen dat omdat het cliëntenperspectief
  onvoldoende is geborgd in dit akkoord. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor een verdere toelichting vanuit clientorganisaties dit bericht (bron: KansPlus);
  in het bericht staat hoe het hele artikel uit Zorgvisie gelezen kan worden.
  Wie meer informatie wil over de inhoud en de laatste stand van zaken
  van het Transitieakkoord kan terecht via dit bericht (bron: VGN).
  In het bericht staan onder meer links naar alle tot nu uitgebrachte nieuwsbrieven.
 • Wat doet een kwaliteitsverpleegkundige in de gehandicaptenzorg?
  Op die vraag geeft Cato Habets, kwaliteitsverpleegkundige bij Middin, antwoord
  in dit artikel (bron: VGN).
 • NZa: Aanpassing Wet langdurige zorg dringend nodig (2)
  Toegevoegd: samenvatting advies behandeling en reactie VGN

  De NZa heeft de minister van VWS dringend geadviseerd om de Wlz aan te passen.
  Er zijn deeladviezen over ‘verblijf’ en over ‘behandeling’. Volgens de NZa is de Wlz
  in zijn huidige vorm niet langer uitvoerbaar. Het deeladvies over ‘verblijf ’ lijkt vooral
  toegespitst op de ouderensector, maar is volgens de NZa ook toepasbaar
  op de gehandicaptenzorg. Het deeladvies over ‘behandeling’ gaat beide sectoren aan.
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staan links naar de deeladviezen.
  Klik hier voor een samenvatting van het advies over ‘behandeling’ én voor de reactie
  daarop van VGN (bron: VGN).
 • NZa voorspelt fors tekort op budget langdurige zorg 2023
  Enkele keren per jaar maakt de NZa op verzoek van VWS prognoses over het gebruik
  van het budget voor de langdurige zorg. Half augustus bracht de NZa een nieuwe
  prognose uit: opnieuw wordt er een fors tekort verwacht op dat budget voor dit jaar.
  Meer info in deze berichten van Skipr (link) en NZa (link).
 • Gehandicaptenzorg voelt grootste klap van dure zzp’ers
  Dat blijkt uit een analyse van Zorgvisie. Meer info in dit bericht (bron: Zorgvisie).
 • Handreiking Onbeperkt aan de slag in de zorg
  Deze handreiking geeft informatie en praktische tips hoe werkgevers in de
  (langdurige) zorg mensen met een (arbeids)beperking een baan kunnen geven
  in hun organisatie. De handreiking is te vinden via dit bericht (bron: VGN).
 • Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg uitgebreid met VG7
  De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg is onderdeel van
  het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. Deze leidraad is via dit bericht te vinden
  (bron VGN).

Wlz/ Wzd

 • Momenteel langere wachttijden bij CIZ (2)
  Door toename van het aantal aanvragen voor Wlz- en Wzd-indicaties, hoog
  ziekteverzuim en vacatures lopen de wachttijden bij het CIZ op. Dit betekent dat
  het langer dan 6 weken kan duren voordat een indicatie kan worden afgegeven.
  Meer daarover in dit bericht (bron: CIZ) en dit bericht (bron: Skipr)..
  Aan dit bericht uit een eerdere Docu-alert is een artikel uit Skipr toegevoegd.

Wlz / Wmo

 • Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of de Wlz?: overzicht 2023
  Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie
  onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? De gemeente Raalte maakt daarover
  jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht over 2023 is via
  dit bericht te vinden.

Wmo

 • Wmo-maatwerkvoorziening mee op vakantie: geen simpele ‘ja’ of ‘nee’
  Kun je een Wmo-maatwerkvoorziening meenemen of aanvragen voor een vakantie
  in Nederland? Op die vraag gaat dit artikel in; de vraag blijkt niet met een eenvoudig
  ja of nee te beantwoorden (bron: Binnenlands Bestuur/Schulinck).
 • VWS: gemeenten stop met Inkomenstoets voor Wmo-huishoudelijke hulp
  Enkele gemeenten, waaronder Leusden, hanteren een inkomenstoets voor
  huishoudelijke hulp. Dat is in strijd met de wet. VWS heeft deze afwijking tot nu toe
  gedoogd, maar vindt nu dat de gemeenten daarmee moeten stoppen. De gemeente
  Leusden wil daar echter mee doorgaan. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG) en
  dit bericht (bron: RTV Utrecht).

Participatiewet e.d.

 • Participatiewet: fundamentele herziening nodig
  Dat schrijven VNG en Divosa in hun gezamenlijke reactie op de internetconsultatie
  Maatregelen Participatiewet in Balans. Meer over die reactie in deze
  berichten van Divosa (link) en Binnenlands Bestuur (link).
 • Gesprek hervat over nieuwe cao Sociale Werkvoorziening en cao Aan de slag
  Deze gesprekken hebben een poos stilgelegen omdat partijen het niet eens
  konden worden, maar worden nu hervat. Meer in  dit bericht (bron: Cedris).
 • Geen groei aantal banen via de banenafspraak in eerste kwartaal
  De banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om te zorgen
  voor extra banen, die geschikt zijn voor kwetsbare mensen met een ziekte
  of een beperking.  De afspraak loopt tot 2026, dan moeten er
  125.000 extra banen zijn gerealiseerd, in juli verschenen de cijfers over
  het eerste kwartaal. Meer info daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Vragen over Tweede monitorrapportage Wet vereenvoudiging Wajong 2022
  beantwoord

  Die vragen waren gesteld door de CU-fractie in de Eerste Kamer. Die vragen zijn
  deze week beantwoord (link) door demissionair minister Schouten.
 • Jaarrapport Wet sociale werkvoorziening 2022 gepubliceerd
  Deze rapportage bevat inhoudelijke en cijfermatige informatie over de Wsw
  in 2022. Zie voor meer informatie dit bericht (bron: Schulinck); in het bericht staat
  een link naar het Jaarrapport.
 • Ruim 800 Wsw’ers eerder met pensioen
  Eén van de zaken die opvalt in het Jaarrapport (bericht hierboven) is dat
  zo’n 800 Wsw-ers eerder met pensioen zijn gegaan, maar dat mensen met een
  verstandelijke beperking juist minder gebruik maakten van deze regeling.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz)

 • Wat doet een ‘ondersteuner inspraak’?
  In een interview (link) vertelt Elise Koekkoek van de LSR over deze nieuwe functie.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Nu financiering mogelijk bij toepassing Wzd buiten de instelling
  Op verzoek van VWS heeft de NZa dit inmiddels geregeld.  Meer daarover
  in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal).

Verkiezingen

 • Verkiezingsoproep voor toegankelijke gehandicaptenzorg
  Die oproep komt van beroepsorganisaties in de gehandicaptenzorg en VGN.
  In het pamflet staan 10 aanbevelingen aan politieke partijen. Meer over
  dit Pamflet in dit bericht (bron: VGN); klik voor het Pamflet zelf hier.
 • ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’
  Deze verkiezingsoproep van Ieder(in) bevat een aantal aanbevelingen
  aan politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma. Meer over de oproep
  in dit
  bericht (bron: Ieder(in)).
 • Ook Cedris stuurt brief met input voor verkiezingsprogramma’s…….
  Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan bestaanszekerheid
  en sociale infrastructuur. Die brief is via dit bericht te vinden (bron: Cedris).
 • …..evenals MeeNl
  Belangrijk punt voor MeeNl is een wettelijke verankering van domeinsoverstijgende
  cliëntondersteuning. Meer info in dit bericht (bron: MeeNL).
 • Wetsvoorstel hulp bij stemmen moet zorgvuldiger
  Door het (toen nog missionaire) kabinet Rutte IV is een voorstel ingediend, dat het
  mogelijk maakt om ook aan mensen met een verstandelijke beperking hulp te bieden
  bij het stemmen. De Raad van State adviseert het kabinet om dit wetsvoorstel
  op een aantal punten aan te passen. Meer info daarover in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).

Divers

 • Mantelzorgers voelen zich niet genoeg gesteund door de overheid
  Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Meer over de uitkomsten
  van dit onderzoek in dit bericht (bron: NZG).
 • Mantelzorger neemt noodgedwongen taken over van zorgpersoneel
  Dat blijkt uit een rapportage van MantelzorgNL. Meer info hier (bron: NZG)  
 • Meer signalen zorgfraude Wmo en jeugdhulp, minder over de Wlz
  Dat zegt het rapport “Signalen fraude in de zorg 2022  van het
  Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) (link). Meer over deze fraudesignalen
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en CIZ (link).
  In beide berichten staat een link naar het rapport.
 • Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk
  Dat komt uit onderzoek van het CBS. Meer info en cijfers in dit bericht
  (bron: Pont Zorg & Sociaal).
 • Gemiva gebruikt slimme sok om gedrag cliënten te begrijpen
  Meer over die sokken in dit bericht (bron: Skipr).
 • Veel energiearmoede chronisch zieken en beperkten ondanks maatregelen
  Ieder(in) heeft dat onderzocht. Meer info over de uitkomsten in dit bericht
  (bron: Ieder(in).
 • Digitaal magazine beschikbaar over eenzaamheid onder mensen
  met een verstandelijke beperking
  Dit Magazine bundelt kennis over eenzaamheid onder mensen met een
  verstandelijke beperking en hun naasten. Het is te vinden via dit bericht
  (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
 • 20 % van de patiënten mijdt zorg vanwege kosten
  Dat schrijft de Patiëntenfederatie Nederland op basis van onderzoek. Meer over
  dit onderzoek in dit bericht (bron: Patiëntenfederatie Nederland)
 • Ongemak rond label ‘licht verstandelijk beperkt’
  Onder professionals en vrijwilligers bestaat ongemak rondom het label
  ‘licht verstandelijk beperkt’ (LVB) en dit belemmert de mogelijkheden van
  gemeenten om de juiste hulpverlening te bieden. Dat concluderen onderzoekers
  van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in het Rapport
  'Gewoon meedoen is niet zo gewoon’. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties definitief
  Deze regeling is recent gepubliceerd. Meer info in dit bericht ((bron: Skipr).
  PGOsupport beschrijft in dit bericht wat er nieuw is in de subsidieregeling.
 • Zes brancheorganisaties in de zorgsector onderzoeken verdere samenwerking
  Het gaat om Federatie Landbouw en Zorg (zorgboerderijen), Zorgthuisnl,
  BVKZ (kleinere zorgaanbieders), SoloPartners (zzp’ers) en de twee
  kennisorganisaties Kenniz en WDTM. Meer toelichting in dit bericht (bron: Skipr).