Val Kabinet Rutte IV

 • Onduidelijkheid over gevolgen val Kabinet
  Zo’n twee weken terug viel het Kabinet Rutte IV. Bij diverse organisaties bestaat onrust
  en onduidelijkheid over de gevolgen daarvan. Er is vrees dat de besluitvorming over
  lopende regelgeving stokt, evenals de uitvoering en uitwerking van al besloten plannen.
  De Kamer beslist pas in september (link) welke onderwerpen ‘controversieel’ worden
  verklaard en die niet verder behandeld worden (bron: Skipr). 
  Diverse organisaties hebben opgeroepen om bepaalde thema’s of wetsontwerpen
  niet controversieel te verklaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitvoering van de
  Hervormingsagenda Jeugd, de vernieuwing van de Participatiewet, de veranderingen
  in de Wmo ( bv de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage) en de verandering
  van de Wet Zorg en Dwang. (Wzd)  
  Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur(link), NZG (link), Divosa (link)
  en Zorg en Welzijn (link).

PGB

 • Minister wil gewaarborgde hulp bij PGB-Wlz schrappen (2)
  Nieuw: uitgebreide reactie Per Saldo op voornemens uit de brief

Dat is één van de plannen van minister Helder uit haar Voortgangsbrief PGB (link),
die zij eerder  naar de Tweede Kamer stuurde. Meer over die brief in dit
bericht
(bron: budgethoudersvereniging Naar-Keuze).

Zie voor een uitgebreide reactie van Per Saldo op de brief dit bericht.

Wlz

 • Cliëntenorganisaties stoppen overleg met VGN en ZN, omdat
  cliëntenperspectief ontbreekt in Transitieakkoord gehandicaptenzorg
  Cliëntenorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben zich teruggetrokken uit het
  overleg met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over het landelijk akkoord ‘Transitie naar een
  toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Zij doen dat omdat het cliëntenperspectief
  onvoldoende is geborgd in dit akkoord. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • NZa: Aanpassing Wet langdurige zorg dringend nodig
  De NZa heeft de minister van VWS dringend geadviseerd om de Wlz aan te passen.
  Er zijn deeladviezen over ‘verblijf’ en over ‘behandeling’. Volgens de NZa is de Wlz
  in zijn huidige vorm niet langer uitvoerbaar. Het deeladvies over ‘verblijf ’ lijkt vooral
  toegespitst op de ouderensector, maar is volgens de NZa ook toepasbaar
  op de gehandicaptenzorg. Het deeladvies over ‘behandeling’ gaat beide sectoren aan.
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staan links naar de deeladviezen.
 • Zorginstituut zet eerste stap naar kleiner basispakket
  Zorginstituut Nederland heeft een vijftigtal onderwerpen op de “pakketagenda” gezet,
  met als doel alle “niet passende zorg” uiteindelijk uit het basispakket te schrappen.
  Eén van de onderwerpen is ‘ Afbakening toegang Wlz zorg met verblijf en behandeling’.
  Gezien de context van de pakketagenda lijkt dit onderwerp nu vooral gericht
  op de ouderenzorg. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link
  naar de pakketagenda.
 • De nieuwe cao-afspraken vergroten financiële risico's voor de zorgsector
  Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer van FIZI en Financial Ideas. Meer info
  in dit bericht (bron: NZG); in het bericht staat een link naar de Financiële Thermometer.
 • VGN actualiseert modelovereenkomst en algemene voorwaarden Wlz
  Veel gehandicapteninstellingen gebruiken deze modelovereenkomst en algemene
  voorwaarden als voorbeeld voor de eigen overeenkomst met cliënten.
  Overigens is (zoals we in een eerdere Docu-alert al vermeldden) het sluiten van een
  schriftelijke overeenkomst met cliënten niet meer verplicht. Zorgorganisaties kunnen
  ervoor kiezen om geen schriftelijke overeenkomst aan te gaan. In plaats daarvan kan
  in een welkomstbrief aan de cliënt bevestigd worden dat de organisatie de cliënt zorg
  zal verlenen. VGN heeft een voorbeeld van zo’n welkomstbrief opgesteld.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staan links naar de
  modelovereenkomst, algemene voorwaarden en een voorbeeld voor de welkomstbrief.
 • Zorgkantoren passen zorginkoopbeleid iets aan, maar VGN zet kort geding door
  Eerder berichtten we dat VGN en een groot aantal gehandicapteninstellingen
  een kort geding zijn gestart tegen de zorgkantoren. Aanleiding is de publicatie
  van de inkoopvoorwaarden Wlz 2024-2026. Daartegen bestaan grote bezwaren.

  Naar aanleiding van vragen vanuit de instellingen hebben zorgkantoren wel
  enkele wijzigingen aangebracht in de inkoopvoorwaarden. Maar VGN en de
  zorginstellingen vinden die wijziging echter te gering en zetten het kort geding door.
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (
  link) en VGN (link).
 • Veel meer bewoners van Wlz-instellingen overleden tijdens warme junimaand
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer daarover in dit bericht (bron:  NZG).
  De achterliggende CBS-cijfers zijn
  hier te vinden (bron: CBS).

Wmo

 • Indexatie abonnementstarief Wmo per 1 januari 2024
  Dat abonnementstarief bedraagt nu €19 per maand. Hoeveel de vaste
  eigen bijdrage Wmo omhoog gaat, wordt begin september bekendgemaakt.
  Meer info in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Gemeenten terecht terughoudend met verstrekken e-bikes
  Die afwijzingen zijn in lijn met de wet en rechtspraak van de hoogste rechter,
  aldus Inge Scherpenzeel, eindredacteur Wmo bij Wolters Kluwer Schulinck.
  Ieder(In) kan zich hier niet in vinden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).

Participatiewet e.d.

 • Tussenstand banenafspraak eind 2022: overheidssector loopt weer flink achter
  Meer info en toelichting in dit bericht (bron: Cedris).
 • Wél een indicatie voor beschut werk, maar geen beschutte werkplek
  Dat geldt voor zo’n 4.000 mensen. Radio 1 programma Pointer besteedde hier
  een uitzending aan. Sommige gemeenten blijken ver achter te lopen bij het realiseren
  van hun doelstelling. Meer daarover in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat
  een link naar de uitzending.
 • Tweede Kamer wil betere arbeidskansen voor kwetsbare werkzoekenden
  In de laatste week voor het reces zijn er in de Tweede Kamer nog enkele moties
  aangenomen over het beleid voor kwetsbare werkzoekenden. Meer over die moties
  in dit bericht (bron: Cedris).
 • Extra geld voor hulp aan mensen die moeilijk een betaalde baan vinden
  Minister Schouten heeft €70 mln extra beschikbaar gesteld voor scholing en begeleiding
  van mensen die moeilijk een betaalbare baan vinden. Het geld is afkomstig uit
  het Europees Sociaal Fonds (ESF). Meer info in dit bericht (bron: Cedris).
 • Simpel Switchen van dagbesteding naar (beschut) werk
  Om dat makkelijker te maken is de Keuzehulp Simpel Switchen ontwikkeld.
  Meer over die Keuzehulp in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staat een link
  naar de website.

VN-verdrag Handicap

 • Hoe gaat het met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap?
  Zeven jaar geleden werd het VN-verdrag Handicapt geratificeerd. In dit artikel
  beschrijft Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering.
 • Hebben mensen met een beperking volledig toegang tot rechtsbescherming?
  Die vraag onderzocht het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) in
  de Monitor 2022. Het College beantwoordde die vraag ontkennend en deed een
  aantal aanbevelingen ter verbetering. In dit artikel beschrijft het College wat er is
  gebeurd met de aanbevelingen.
 • ‘Discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking.
  Hoe kunnen we dat verminderen?’
  Onder die titel heeft Movisie een eenvoudig leesbare versie uitgebracht van een
  vorig jaar verschenen literatuuronderzoek. Meer over deze publicaties in dit bericht
  (bron: Movisie) ; in het bericht staat een link naar beide rapporten.

Zorg en (passend) onderwijs

 • Regelarme zorg in heel het onderwijs stapje dichterbij
  De Tweede Kamer wil dat oplossingen voor knelpunten tussen onderwijs- en zorgstelsel
  onderwijsbreed worden uitgedacht. Er zijn twee moties aangenomen om de financiering
  van zorg in onderwijstijd makkelijker en collectief te regelen in héél het onderwijs, niet
  alleen in een deel van het speciaal onderwijs. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

 • Mensen met een complexe zorgvraag krijgen specialistische steun tot 2028
  Dat heeft VWS bekend gemaakt. Meer over deze gespecialiseerde clientondersteuning
  in dit bericht (bron: MEE NL).

Divers

 • Innovatie gehandicaptenzorg schuurt met privacywetgeving
  Dat constateert Vilans op basis van eerder onderzoek van de Inspectie. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Vilans). Het onderzoek van de Inspectie is via dit bericht te vinden.
 • Concept-Wet van school naar duurzaam werk opengesteld voor consultatie
  Door het Kabinet Rutte IV is nog een concept-wet gemaakt die jongeren moet helpen
  bij de overstap van school naar werk. Op dit concept kan schriftelijk gereageerd worden
  via consulatie. Zie meer over de bedoeling van het concept-wetsontwerp in dit bericht
  (bron: Divosa). Het concept zelf is hier te vinden (bron: Overheid.NL).
 • Nieuwe wet moet fraude in de zorg tegengaan
  Deze wet, de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg, is onlangs door
  de Eerste Kamer aangenomen. In de wet wordt een aantal belangrijke zaken geregeld
  voor de aanpak van zorgfraude. Meer info over de wet in dit bericht (bron: Schulinck).
 • Kuipers laat indeling in zorgregio’s in stand
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Kuipers laten onderzoeken
  of er geen eenvoudiger indeling in zorgregio’s kan komen. Het onderzoeksbureau
  adviseert om de huidige indeling in stand te houden. Minister Kuipers neemt
  dat advies over. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe app vat moeilijke brieven samen
  Sinds kort is de gratis app Lees Simpel beschikbaar voor alle smartphonegebruikers.
  Deze Nederlandse app helpt mensen met het lezen van ingewikkelde brieven.
  Meer over die app in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).