Wlz /Wmo

 • Noodkreet ouders: ‘Bescherm het recht op goede zorg!’
  Deze week overhandigden zes belangenorganisaties van ouders van mensen
  met een verstandelijke beperking het Manifest ‘Bescherm het recht op goede zorg!’
  aan minister Helder. Hierin pleiten zij voor een betere zorg voor hun naasten.
  Meer daarover in dit bericht (bron: KansPlus). Het Manifest is hier te vinden
  en de Toelichting op het Manifest hier.
 • Onrendabele dagbesteding gehandicapteninstelling mogelijk dicht;
  moet zorg winstgevend zijn?

  Die vraag bespreekt RTV Utrecht naar aanleiding van mogelijke sluitingen/
  samenvoegingen van dagbestedingslocaties bij gehandicapteninstelling
  Reinaerde in Utrecht. Meer daarover in dit bericht (bron: RTV Utrecht).
  Zie ook de reactie (link) van Ieder(in).

Wlz

 • Hoeveel geld is er de komende jaren voor de Wlz beschikbaar?
  Toegevoegd: (1) samenvatting en toelichting brief door Skipr en (2) reactie VGN

  Vorige week stuurde minister Helder een brief aan de NZa, waarin zij aangaf hoeveel geld
  er in de periode 2023-2028 beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz. Voorheen gaf
  het ministerie die bedragen voor één jaar af. Door dit nu voor meer jaren te doen, wil
  minister Helder meerjarige budgetafspraken tussen zorgkantoren en zorginstellingen
  mogelijk maken.
  Zie voor een samenvatting van de brief dit bericht (bron: Skipr).
  VGN heeft inmiddels ook gereageerd: VGN vindt dat dit meerjarig kader de financiële
  mogelijkheden van gehandicapteninstellingen verder beperkt. Zie meer in dit bericht.
 • ‘’Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons’’
  Over dit bericht waren Kamervragen gesteld door de SP. Die vragen zijn deze week
  beantwoord (link) door minister Helder.

Wlz / Dubbele kinderbijslag

 • Wetswijziging Wlz en Kinderbijslagwet om dubbele kinderbijslag
  bij intensieve zorg te vereenvoudigen
  Voor ouders met kinderen met een intensieve zorgvraag bestaat de mogelijkheid
  om dubbele kinderbijslag aan te vragen. Die aanvraag blijkt echter lastig; veel ouders
  zien daardoor van deze toeslag af.
  Het kabinet had al eerder besloten om die regeling te vereenvoudigen. Daarvoor is
  nu een wetsvoorstel ingediend. Zie voor het wetsvoorstel en de toelichting hier.

Wlz / Wmo / Zorgverzekeringswet

 • Hoe zit het met de hulpmiddelen als je wordt opgenomen in een Wlz-instelling
  en geregeld thuis wilt blijven logeren?
  Volgens de huidige regels worden hulpmiddelen bij een opname verstrekt vanuit de Wlz.
  De hulpmiddelen thuis zijn meestal in bruikleen verstrekt door gemeente (Wmo)
  of  zorgverzekeraar. Bij verhuizing naar een Wlz-instelling worden de hulpmiddelen
  meestal thuis opgehaald omdat er dan geen aanspraak meer op bestaat.
  Dat is problematisch zijn als je toch geregeld thuis wilt komen logeren.
  In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie Westerveld-Bikker aangenomen
  die de minister vraagt om hier een oplossing voor te vinden.  Recent stuurde
  minister Helder een brief aan de Tweede Kamer waarin zijn aangaf wat de resultaten zijn
  van gesprekken die zij daarover had gevoerd met alle betrokken partijen.
  In het kort komt het er op neer dat hulpmiddelen -voor zover ze zijn verstrekt
  door gemeenten- kunnen blijven staan op het logeeradres. Met de zorgverzekeraars
  konden echter geen landelijke afspraken worden gemaakt over de hulpmiddelen
  die door hen zijn verstrekt. Als een zorgverzekeraar de hulpmiddelen niet uit coulance
  wil laten staan, dan biedt Firevaned ( e branchevereniging van leveranciers)
  de mogelijkheid om die hulpmiddelen te kopen.
  Zie voor verdere toelichting en meer details de brief van de minister (link).

Jeugdwet

 • Meerderheid Kamer stelt kabinet harde deadlines jeugdzorg
  Deze week discussieerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen
  en minister Weerwind over de noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg.
  Een meerderheid van de Kamer wil dat kabinet nu met spoed begint aan de uitvoering
  van die vernieuwingen. Meer over dat debat in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur/ANP).
  Ook Jeugdzorg Nederland vindt dat er nu snel gehandeld moet worden.
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Wet kwaliteit en klachten gezondheidszorg (Wkkgz)

 • Zeggenschap medewerkers zorg nu wettelijk vastgelegd;
  deze wetswijziging is echter nog onbekend bij zorgmedewerkers
  Recent is de Wkkgz gewijzigd. Volgens deze wijziging moet de zorgverlener,
  in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het zorgbeleid.
  Meer over die wijziging in dit bericht (bron: VGN).
  Deze wetswijziging is nog onbekend bij veel zorgmedewerkers, zo blijkt uit onderzoek
  van PGGM en IZZ. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Handreiking ‘Inzicht in Kwaliteit’ vastgesteld
  Deze nieuwe handreiking is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg
  2023-2028  en vervangt de oude handreiking ‘Kwaliteitsrapport en externe visitatie’.
  De nieuwe handreiking beschrijft hoe organisaties vorm kunnen geven aan de
  vernieuwde kwaliteitscyclus die beschreven staat in het Kwaliteitskompas 2023-2028.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kamervragen over reactie Minister op wetsevaluatie Wzd beantwoord
  Vorig najaar verscheen een kritische evaluatie van de Wzd. Minister Helder reageerde
  daarop in maart met een beleidsbrief (link). De Tweede Kamer en de minister voeren
  nu een schriftelijk overleg over haar reactie.
  Deze week beantwoordde (link) de minister vragen van de Tweede Kamer over
  haar voornemens (PM de beantwoording begint vanaf pagina 19).

Divers

 • Akkoord over nieuwe Cao Gehandicaptenzorg: 10-15% meer loon
  Deze week bereikten werknemers en werkgevers overeenstemming over een
  nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Dit onderhandelingsresultaat wordt nu aan de leden
  voorgelegd. De acties in de zorg zijn hiermee voorlopig opgeschort. Meer over
  de inhoud van deze nieuwe Cao in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Magazine over Eenzaamheid onder mensen met verstandelijke beperking
  Dat Digitaal Magazine is gemaakt  door Movisie en geeft inzicht in de omvang van
  eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking. In Nederland wonen
  één miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk hebben zo’n
  500.000 tot 600.000 van hen te kampen met eenzaamheid. Ook geeft het Magazine
  inzicht in de beschikbare kennis over eenzaamheid bij deze groep.
  Het Magazine en begeleidende artikelen zijn te vinden via deze link (bron: Movisie).
 • Consultatie ggz vanaf 2024 bekostigd via verzekeraars
  Deze consultatiefunctie sociaal domein is de eerste landelijke domeinoverstijgende
  vergoeding. Deze is bedoeld om de samenwerking tussen gemeenten en ggz-professionals
  te verbeteren. Op verschillende momenten in een gemeentelijk ondersteuningstraject,
  bijvoorbeeld binnen de WMO, kan het goed zijn om te overleggen met een deskundige
  op het gebied van ggz. Dat werd tot nu toe niet gefinancierd. Daarin komt nu
  per 1 januari a.s.  verandering in. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Konijn alarmeert bewoner voor brand in gebouw gehandicapteninstelling Cosis
  Meer details in dit bericht (bron: RTV Drenthe).