Wlz / Jeugdwet

 • Verlies en onzekere situatie voor Pluryn
  Meer over de situatie bij jeugdzorg- en gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn in
  dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • #ikzitklem: campagne voormeer bestaanszekerheid werknemers SW-bedrijven
  Deze campagne is gestart door Cedris (de koepel van de sociale ontwikkelbedrijven).
  Cedris wil met de campagne meer aandacht voor de slechte bestaanszekerheid van
  SW-medewerkers. Meer over de campagne in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht
  staat een link naar de campagnepagina.
 • Friese gemeenten willen eind aan ongelijke behandeling SW-medewerkers
  Anders dan andere medewerkers van gemeenten die 9% loonsverhoging
  hebben gekregen, hebben medewerkers van SW-bedrijven nog geen enkele
  compensatie of loonsverhoging ontvangen. Zij vallen namelijk niet onder
  de cao Gemeenten, maar onder de cao 'Sociale Werkvoorziening' of de cao 'Aan de Slag'.
  Friese gemeenten hebben nu de andere gemeenten opgeroepen om een eind te maken
  aan die ongelijke behandeling. Meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Arnhem schrapt deel bijstandsregels voor jeugdigen
  Als tweede gemeente in Nederland schrapt nu ook Arnhem de verplichte zoektermijn
  voor jongeren tot 27 jaar. Eerder deed de gemeente Utrecht dat al.
  Beide gemeenten lopen hiermee vooruit op een aangekondigde wijziging
  van de Participatiewet. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur)

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Geen herbeoordelingen Wzd in 2024
  Het was de bedoeling om besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21)
  die op 1 januari 2025 verlopen, opnieuw te beoordelen. Minister Helder
  geeft daaraan geen uitvoering omdat zij de procedure voor een besluit
  tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) wil veranderen.
  Meer daarover in dit bericht (bron: CIZ).

Zorg en (passend) onderwijs

 • Maak Regelarme zorg in het hele onderwijs beschikbaar
  Daarvoor pleiten een aantal belangen- en onderwijsorganisaties, waaronder Ieder(in),
  in een brief aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)).
  De Commissie voor OCW van de Tweede Kamer sprak deze week over een voorstel
  om de financiering van zorg in onderwijstijd te verbeteren.  Van dat overleg is
  nog geen verslag.

VN-Verdrag Handicap

 • Kabinet gaat eindelijk Facultatief Protocol ratificeren (2)

Nieuw: reactie Ieder(in) en College voor de Rechten van de Mens
Dit Protocol (een soort bijlage) bij het VN-Verdrag biedt individuen en belangengroepen
de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève, als de regering
zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet nu
het Protocol gaat ratificeren. Zij komt binnenkort met een voorstel
voor de goedkeuringswet.
Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop zijn hier nog
reacties van Ieder(in) (link) en het College voor de Rechten van de Mens (link).

Divers

 • Minister Kaag gaat banken verplichten contant geld te behouden
  Zij stuurde deze week een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer.
  Meer info over deze wet in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Cao-overleg gehandicaptenzorg opnieuw vastgelopen
  Meer info daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).