Wlz

 • Helder: herijkingsonderzoek VG7-indicatie eind april verwacht
  De zorg voor cliënten met een VG7-profiel loopt tegen een grens aan. Als de politiek
  niet snel over de brug komt, dreigt de afbouw van complexe gehandicaptenzorg,
  vreest VGN-directeur Theo van Uum. “Het signaal van het niet altijd toereikende
  tarief voor VG7 indicaties herken ik, neem ik serieus en bespreek ik met veldpartijen”,
  schrijft minister Conny Helder in een Kamerbrief (link).
  De minister geeft te kennen dat de VG7-doelgroep dermate divers en complex is,
  dat een uniforme maatregel niet de oplossing is. Voor meer info klik hier.

·        Opnieuw meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vorig jaar een recordaantal
meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg ontvangen.
In totaal zijn er 450 meldingen gedaan, waarvan in 240 gevallen een hulpverlener
erbij betrokken is. Volgens de IGJ ligt het werkelijk aantal gevallen veel hoger
dan het aantal meldingen. Binnen bijna alle sectoren is sprake van een lichte stijging.
Binnen de jeugdzorg worden de meeste meldingen gedaan, gevolgd door
de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor meer info klik hier.

Zie voor meer cijfers hier.

·        Medicatieopslag nog niet altijd goed geregeld
Dat concludeerde de Inspectie na een bezoek bij tien grote gehandicapteninstellingen.
Zie voor meer daarover en voor mogelijkheden tot verbetering dit bericht (bron: VGN).

·        Is een schriftelijke ondertekende zorgovereenkomst eigenlijk wel nodig?
Zorginstelling Mijzo vindt van niet en werkt nu (met instemming van landelijke
koepels en VWS) via een mondelinge overeenkomst en algemene voorwaarden.
Meer hier over in dit bericht (bron: (Ont)regel de Zorg).

·        Minister Helder introduceert passende zorg in de Wlz
Vergroting van kennis bij medewerkers in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg
en ggz moet leiden tot goed onderbouwde zorginterventies. Verouderde
zorginterventies kunnen zo worden geschrapt. Dat schrijft zij in een brief (link) aan
de Tweede Kamer. Meer over de inhoud van die brief hier.

Wmo

 • Ombudsman: kloof overheid en burgers groeit bij aanvraag Wmo
  Burgers die afhankelijk zijn van de Wmo voelen maar weinig invloed en regie tijdens
  het aanvraagproces. Daarmee groeit de afstand tussen overheid en burger onnodig,
  concludeert de Nationale Ombudsman deze week in het rapport Burger in zicht.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). het rapport zelf is hier te vinden.

Jeugdwet

 • Overheid krijgt maar geen greep op de jeugdbescherming
  Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek van de sector.
  Jongeren moeten naar verwachting nog jaren geduld hebben voordat de
  jeugdbescherming beter wordt. Meer over dit onderzoek in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Het onderzoeksrapport ‘Georganiseerde Onmacht
  ís via deze link te vinden. Klik voor de beleidsreactie van de minister voor
  Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier.

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen (3)
  Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen.
  Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen
  in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
  De brief van de minister is hier te vinden.
  Inmiddels is over deze brief schriftelijk overleg gaande met de Tweede Kamer. Deze
  week beantwoordde VWS schriftelijke vragen van een aantal fracties over die brief.
  Zie voor die vragen en antwoorden hier
  Aan een bericht uit een eerdere Docu-alert is informatie over het schriftelijk overleg
  met de Kamer toegevoegd
  .

Wmo / Jeugdwet / Participatiewet

 • SCP: houdbaarheid sociaal domein staat onder druk
  Al jaren functioneert het sociaal domein voor de meest kwetsbare burgers niet goed.
  Dat staat in het onderzoek Sociale en Culturele Ontwikkelingen:
  Stand van Nederland 2023
  , (link) waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  een sociaal-maatschappelijk beeld van Nederland schetst. Het instituut verwacht
  dat het huidige systeem in de nabije toekomst nog verder onder druk komt te staan.
  Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

PGB

 • Kamervragen over verlaging gemeentelijke PGB-tarieven beantwoord
  Deze Kamervragen waren gesteld door het CDA naar aanleiding van onder meer
  publiciteit van Per Saldo (link). Klik voor de beantwoording hier.

Participatiewet e.d.

 • Utrecht zet versoepelde bijstandsregels voor jongeren door
  Met die versoepelingen loopt de gemeenten vooruit op een aanpassing van de
  Participatiewet. Zo wijkt de gemeente waar nodig af van de verplichte wachtmaand
  voor jongeren beneden de 27 jaar. De gemeente doet dit al anderhalf jaar en heeft nu
  besloten daarmee door te gaan. Klik voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van Kenniscentrum Schulinck op dit besluit hier.

(Onafhankelijke) clientondersteuning

 • Vijf jaar versterking clientondersteuning. Een tussenstand
  Gemeenten werken al zo’n vijf jaar via het Koploperproject clientondersteuning
  aan een versterking van het aanbod van lokale clientondersteuning. Movisie heeft de
  opgedane ervaringen en resultaten van deze vijf jaar samengevat in een factsheet.
  Meer daarover in dit bericht (bron Movisie).

Verkiezingen

 • Kabinet wil ook hulp bieden in het stemhokje aan mensen met een
  verstandelijke beperking
  Dat is één van de onderdelen van een wetsontwerp dat vandaag door het kabinet
  naar de Raad van State is gestuurd. Meer over de inhoud van dit wetsontwerp
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Succesvolle retoursticker voor moeilijke brieven

Ambtenaren moeten niet raar opkijken als ze binnenkort vaker post
retour krijgen. Steffie.nl ontwierp een sticker die mensen op de envelop van een
moeilijke brief kunnen plakken. ‘Retour afzender. Deze brief is te ingewikkeld voor mij.
‘Stuur een versie in makkelijke taal.’ staat erop. Via een QR-code kan de ontvanger
lezen aan welke eisen de brief moet voldoen om wél begrijpelijk te zijn.
Voor meer info klik hier (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Kamervragen over ransomware-aanvallen op zorginstellingen beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de VVD en zijn nu beantwoord (link).
 • Ieder(in) doet voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling
  voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (2)
  Belangenorganisaties, zoal KansPlus, Sien, LFB en SDS en de koepelorganisatie
  Ieder(in) ontvangen subsidie van het rijk voor hun activiteiten. VWS heeft nu
  een concept voor een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Op de website van Ieder(in)
  staat de reactie die Ieder(in) (mede namens veel lidorganisaties) heeft ingediend.
  In die reactie is ook aandacht voor de noodzaak van subsidiering van lokale
  en regionale belangenorganisaties.
  Deze week verschenen ook de reacties van KansPlus (link) en het College
  voor de Rechten van de Mens (link).
  Aan dit bericht uit de vorige Docu-alert zijn de reacties van KansPlus
  en het College voor de Rechten van de Mens toegevoegd.
 • Kamervragen beantwoord over beeld van leven met Downsyndroom
  in nieuw lesmateriaal
  Die vragen waren gesteld door CU, SGP, JA21 en CDA en zijn deze week beantwoord.