Wlz

 • Kamervragen over stijgende energieprijzen bij zorginstellingen beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de D66 en zijn nu beantwoord (link).
 • Beleidsregels indicatiestelling WLZ 2023 bekend
  Die Beleidsregels zijn door het CIZ vastgesteld. Ze zijn via dit bericht te vinden
  (bron: CIZ).

Wmo

 • Helft grote gemeenten ontmoedigt gebruik huishoudelijke hulp door
  mensen met hogere inkomens.
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Meer daarover in dit bericht.
  Uit dat onderzoek blijkt ook dat er wachtlijsten zijn voor deze hulpvorm . Dat komt
  door personeelsgebrek. Die wachtlijsten verschillen overigens per gemeente.
  Meer info in dit bericht (bron:  2x Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Begrotingsdebat SZW; verslag in hoofdlijnen

Vorige week was het begrotingsdebat SZW. In dit artikel beschrijft Cedris
(de koepel van de sociale werkbedrijven) de hoofdlijnen van het debat
en de uitkomsten.

 • Uitkeringsbedragen Participatiewet en Wajong per 1 januari 2023 verhoogd
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Zie voor de bedragen ook dit bericht van
  het ministerie van SZW.
 • 'Mensen met LVB verdienen meer kansen op arbeidsmarkt' 
  Dat zegt Lector Piet Geert Nicolay aan NHL Stenden Hogeschool op basis
  van onderzoek. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG/ Leeuwarder Courant).
 • Voorstellen voor versoepelingen in de Participatiewet (2)
  Nieuw: brief Divosa voor Kamerdebat. 
  Minister Schouten wil de Participatiewet versoepelen, vereenvoudigen en
  meer ‘in balans brengen’. Daarvoor stuurde zij een brief met een aantal concrete
  voorstellen naar de Tweede Kamer. Die brief is via deze link te vinden. Klik voor
  een samenvatting hier (bron: Zorg&Sociaalweb/SZW).
  Er zijn reacties van Divosa (link), VNG (link) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
  Komende week bespreekt de Tweede Kamer deze voorstellen. Voorafgaand aan dat
  debat stuurde Divosa deze week een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Divosa).
 • Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Breed Offensief  
  Daardoor gaat de verhoging van de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar
  per 1 januari 2023 in. De rest van de wet wordt ingevoerd per 1 juli.
  Meer daarover in dit bericht (
  link) (bron: Programmaraad).

Passend Onderwijs en Zorg

 • Rapport over oplossing problemen bij financiering van zorg in onderwijstijd
  De financiering van zorg in het onderwijs is een bekend knelpunt, zeker bij zorg voor
  kinderen met complexe problematiek op scholen in het speciaal onderwijs
  cluster 3 en 4. Bij die financiering zijn nu de gemeente, de zorgverzekeraar,
  het zorgkantoor en het samenwerkingsverband passend onderwijs betrokken.
  In opdracht van VWS en OCW is nu een rapport (
  link) uitgebracht waarin een
  structurele oplossing voor die problemen is uitgewerkt. Dat rapport is deze week
  door staatssecretaris van Ooijen naar de Tweede Kamer gestuurd.
  In de begeleidende brief
  (link) geeft hij aan dat VWS en OCW begin volgend jaar
  met een beleidsreactie komen.

VN-verdrag Handicap

 • Verbeterde aanpak van rechtsbescherming van mensen met beperking nodig
  Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse
  monitor over het VN-verdrag Handicap. Het College vindt dat mensen met een
  beperking nu nog onvoldoende toegang hebben tot rechtsbescherming.
  Meer hierover in deze berichten van Ieder(in) (link) en College (link).
  De Monitor van het College is via deze link te vinden.
 • Nederland antwoordt op vragenlijst over VN-verdrag Handicap
  Deze week stuurde minister Helder antwoorden op vragen die gesteld waren door het
  Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve. Dat is de
  internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de
  staten die het verdrag ondertekend hebben. Zie voor die antwoorden hier en voor
  de begeleidende brief van minister Helder hier.

Divers

 • Wettelijk vertegenwoordiger mag voorlopig DigiD van naaste gebruiken
  Dat blijkt uit contacten met ministerie van Binnenlandse Zaken, waarover KansPlus
  schrijft. Meer daarover in dit bericht. Het gaat om een gedoogsituatie in
  afwachting van een structurele oplossing, waaraan het ministerie werkt.
  Deze gedoogsituatie geldt alleen voor wettelijke vertegenwoordigers die door de
  rechtbank zijn benoemd.
 • ‘Ouderinitiatieven na 25 jaar: continuïteit staat onder druk’
  Daarover schrijven Auke Blaauwbroek en Piet de Kroon in deze blog (bron: VGN).