Wmo

 • Geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo voor woningaanpassingen
  en hulpmiddelen
  Dat is één van de uitkomsten van een overleg tussen Rijk en Gemeenten.
  De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp komt er wel;
  die was al aangekondigd in het Regeerakkoord van Rutte IV.
  Meer daarover in dit bericht (bron:  VNG).

Wlz / Wmo

 • Wat wil VWS bereiken in de gehandicaptenzorg in de komende jaren? (2)
  Nieuw: berichten van Skipr en Binnenlands Bestuur
  In mei 2021 publiceerde VWS de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg.
  Deze beschreef in hoofdlijnen de visie op de gehandicaptenzorg.
  Die visie is door het nieuwe kabinet concreet uitgewerkt in een programma.
  Dat uitgewerkt programma (link) is eerder deze maand met een begeleidende brief (link)
  gepubliceerd. Voor de uitvoering van de plannen is € 138 miljoen beschikbaar.
  Zie voor meer info in dit bericht (bron: NZG). Er zijn reactie op deze plannen
  van Ieder(in) (link), VGN (link) en MEE NL (link).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. Het is nu aangevuld met deze berichten
  van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur: ’Zorg gemeenten voor mensen met
  levenslange beperking moet beter’ (link).

Wlz / PGB 

 • Brief over onmogelijkheid van toekenning PGB met terugwerkende kracht
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Helder in een brief kort de
  indicatiestelling voor de Wlz, de rol van het CIZ en de onmogelijkheid van toekenning
  van PGB  met terugwerkende kracht. Die brief is hier te vinden.

Participatiewet e.a.

 • ‘Sociale werkbedrijf: zoek vooral samenwerking in de regio’
  Op die manier behoud je beschermde werkplekken. Dat is het advies uit recent
  onderzoek. Zie voor een interview met de onderzoeker hier (bron: Cedris).
 • Zorgelijke ontwikkeling voor sociale werkbedrijven
  Dat blijkt uit de cijfers over 2021.Meer over die ontwikkelingen in dit bericht
  (bron: Cedris).
 • Antwoorden SZW op vragen Eerste Kamer over garantiebedragen
  en koopkracht Wajong
  Zie voor die antwoorden hier.
 • Kabinet wil vereenvoudiging dubbele kinderbijslag
  Ouders van een kind met een intensieve zorgvraag hebben recht op
  dubbele kinderbijslag. Het kabinet wil de uitvoering van die regeling vereenvoudigen.
  Daarvoor is een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarop gereageerd kan worden.
  Het concept-wetsvoorstel is via deze link te vinden (bron: www.internetconsultatie.nl).
  Zie voor een paar van de voorgestelde veranderingen dit bericht (bron: NZG).
 • Weer te weinig banen bij overheid voor mensen met een arbeidsbeperking (2)
  Nieuw: reactie van Cedris
  Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen
  met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen banen (‘quota’)
  vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen
  wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021. Meer daarover in deze brief van
  minister Schouten aan de Tweede Kamer en in dit bericht(bron: Binnenlands Bestuur).
  In aanvulling op dit bericht uit de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Cedris
  (Cedris is de belangenorganisatie van sociale werk- en ontwikkelbedrijven).
 • Kamer stemt in met verbeteringen Participatiewet (2)
  Nieuw: reactie van Ieder(in).
  Eind mei stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met de voorgestelde
  wijzigingen van de Participatiewet (Breed Offensief); ook werd toen een aantal moties
  aangenomen. Meer daarover in deze berichten van Divosa (link), Cedris (link)
  en Binnenlands Bestuur (link).
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Ieder(in).

PGB

 • PGB blijft beschikbaar in kleinschalige woonvormen (2)
  Nieuw: reacties van belangenorganisaties
  Dat heeft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.
  Zij komt daarmee terug op haar voornemen in de PGB-beleidsbrief () van 22 mei 2022.
  Tegen dat voornemen ontstond veel verzet; ook in de Tweede Kamer.
  Meer info in deze reacties van Per Saldo (link) en KansPlus (link).
  Dit bericht uit de vorige Docu-alert is aangevuld met reacties van belangenorganisaties
  Per Saldo en KansPlus.
 • ‘Wooninitiatieven: word wakker, besef waar het pgb voor bestemd is’
  Onder die titel schrijft Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, een artikel
  over wooninitiatieven, eigen regie en pgb, waarin ze het standpunt van Per Saldo
  over de inzet van pgb in wooninitiatieven toelicht  (bron: Zorg&sociaalweb).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Handreiking Wzd geactualiseerd
  Deze handreiking wordt o. m. gebruikt door artsen VG en specialisten Ouderenzorg.
  Zie voor de wijzigingen dit bericht (bron: NVAVG).

VN-verdrag handicap

 • Kabinet: neem beslissing over ratificatie van Facultatief Protocol
  Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks
  te klagen bij het VN-comité als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol
  wacht al 6 jaar op ratificatie, maar door samenhang met andere verdragen heeft
  de regering dat tot nu niet gedaan.
  Recent heeft de Raad van State echter een advies over die ratificatie uitgebracht,
  waardoor er nu wel ruimte is voor de regering om te ondertekenen
  Meer over dit Protocol en het advies in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht
  staan links naar het advies en naar een samenvatting.

Divers

 • Hoe regelen gehandicapteninstellingen dat de zorgverlening door gaat
  in de vakantiemaanden?
  Dat doen ze onder meer door de inzet van familie en van ander personeel
  uit de zorginstelling. Dat blijkt uit een artikel in De Volkskrant deze week.
  Het artikel beschrijft de personeelsprobleem in de zomermaanden en de oplossingen
  die instellingen daarvoor vinden. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  Het Volkskrantartikel is hier te lezen. 
 • AVG heet nu arts VG
  Dat heeft de beroepsgroep besloten. Op die manier wordt verdere verwarring met de
  Algemene verordening gegevensbescherming voorkomen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • ‘Laat vernietigend rapport over ontwrichtend overheidsbeleid niet
  in de la verdwijnen’
  Dat vraagt Ieder(in) in dit bericht. Het gaat om een rapport (link) dat op verzoek
  van de Tweede kamer is opgesteld naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Uit het
  rapport blijkt dat mensen met een beperking of chronisch ziekte
  vaak last hebben van de ‘hardvochtige effecten van overheidsbeleid’.
 • Ook in gehandicaptenzorg fraude met valse diploma’s en VOG’s
  RTL Nieuws maakte hier vorige week melding van; meer informatie in dit bericht
  (bron: RTL Nieuws).
 • 'Kennis noodzakelijk in langdurige zorg, juist ook voor niet-professionals'
  Dat is één van de aanbevelingen uit een advies van het Zorginstituut Nederland
  Meer over dat advies in dit bericht (bron: NZG).
  Het advies zelf en een begeleidende brief van minister Helder zijn hier en hier te vinden.