Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Vragen over de zorgbonus en pgb-zorgbonus beantwoord
  Op de VWS-website staat een document (link) waarin enkele vragen over de zorgbonus
  worden beantwoord.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • Gemeenten doen voorstel voor aanpassing van het abonnementstarief (2)
  Daarmee komen de gemeenten tegemoet aan een vraag van minister De Jonge.
  Zie voor de alternatieven van de gemeenten dit bericht (bron: VNG).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een
  samenvatting van het voorstel van de gemeenten (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz

 • Zorgkantoren moeten harder werken om toekomstig tekort

in de langdurige zorg te voorkomen
Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek.
Meer informatie daarover in deze berichten van Skipr (link) en NZa (link);
in beide berichten staat een link naar het onderzoeksrapport.

 • Laat familie (her)indicatie Wlz aanvragen en eis daarvoor
  geen formeel mentorschap (2)
  Daarvoor pleit een aantal belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Sien); onderaan dat bericht staat een link naar
  de brief aan de Tweede Kamer.
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop zijn hier nog
  toelichtende artikelen van KansPlus (link) en VGN (link).

Jeugdwet

 • ‘Geef lange indicaties voor jeugdzorg af’
  Dat dringende beroep doet staatssecretaris Blokhuis op de gemeenten. Hij deed
  dat beroep tijdens een debat met de Tweede Kamer over de Jeugdzorg.
  Meer details over dat verzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Utrecht wijkt af van Participatiewet om werkzoekende jongeren te helpen
  Meer over die Utrechtse aanpak in dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Stand van zaken vereenvoudiging Wajong
  In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatsecretaris Wiersma
  over de voortgang van de vereenvoudiging van de Wajong.

VN-Verdrag Handicap e.a.

 • Kamer bespreekt opnieuw voorstel om ‘handicap’ toe te voegen
  aan artikel 1 Grondwet
  Dit voorstel is al eerder, voor de verkiezingen, door de Tweede en Eerste Kamer
  besproken en aangenomen, maar omdat het een Grondwetswijziging is moet de
  nieuwe Tweede Kamer en de huidige Eerste Kamer zich daar opnieuw over uitspreken.
  De bespreking in de Tweede Kamer was deze week. In beide kamers is nu
  een tweederde meerderheid nodig
  Het wetsvoorstel wil de grondslag ‘handicap’ toevoegen aan artikel 1 van de Grondwet,
  waardoor ook het verbod op discriminatie vanwege een handicap in de Grondwet
  staat opgenomen. Meer info in dit bericht van Ieder(in) (link). Een kort verslag
  van het eerste gedeelte van het debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Voor zorgvuldige dwang in de zorg is meer deskundig personeel nodig
  De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar de
  uitvoering van de Wzd en komt onder meer tot deze conclusie. Zie voor
  een korte weergave van de resultaten deze berichten van NZG (link) en VGN (link).

Divers

 • 'Inspanning kabinet nodig om personeel gehandicaptenzorg te behouden’
  Dat zegt de beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk. Meer info daarover
  in dit bericht (bron: NZG).
 • VGN stelt Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg vast
  Deze Leidraad moet zorginstellingen hulp bieden bij het vormgeven en uitvoeren
  van de zorgverlening. De Leidraad bevat een algemeen gedeelte en een gedeelte
  met aparte uitwerkingen voor vijf groepen met een intensieve zorgvraag.
  het is de bedoeling dat de Leidraad wordt gekoppeld aan het kwaliteitsbeleid.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN).
 • Welke 12 cliëntervaringsinstumenten kunnen worden gebruikt in de
  gehandicaptenzorg?
  VGN heeft een actueel overzicht van die toegelaten instrumenten gepubliceerd.
  Dat overzicht is hier te vinden.