Geacht College,


Hierbij vragen wij aandacht voor de twee volgende kwesties:
1. Er bereiken ons signalen dat door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp op
dwingende en onrechtmatige wijze cliënten van deze hulp voorzien. Het betreft zeker meerdere aanbieders: o.a.
Inholland.
De aanbieders bepalen het aantal uur voor HH vooraf en leggen de cliënten een tevoren door de aanbieder
ingevuld formulier voor, waarop deze alleen nog “ bij het kruisje “geacht worden te ondertekenen. Hetgeen
sommigen doen, omdat zij kennelijk onvoldoende op de hoogte zijn van de procedure zoals die is
voorgeschreven en geïntimideerd door deze gang van zaken. Cliënten durven niet zelf aan de bel te trekken.

De Adviesgroep verzoekt de gemeente – immers verantwoordelijk en contractant – dringend om dergelijke
praktijken te onderzoeken, betreffende zorgaanbieders hierover te benaderen en, indien vast komt te staan dat de
hierboven beschreven handelwijze plaatsvindt, de overeenkomst(en) te beëindigen.
Desgevraagd zullen wij u bij dit onderzoek behulpzaam zijn.
Wij zijn benieuwd naar de uitslag van uw onderzoeken verwachten hiervan op de hoogte gesteld te worden.

2. Het tweede betreft de uitbetaling van de PGB.
Zoals algemeen bekend zijn er problemen met de uitbetaling van PGB's, die niet voor rekening van de gemeenste
zijn. Een aantal cliënten is in financiële problemen gekomen of komt dat nog, omdat zij niet in staat zijn e.e.a. uit
eigen middelen te betalen totdat het PGB is voldaan.
Is de gemeente bereid om de gaten die bij sommigen hierdoor vallen tijdelijk te dichten of te verkleinen, d.w.z.
om hen een voorschot te geven?