Geacht college,

Graag maken wij gebruik van de advies mogelijkheid over de Verordening Beschermd wonen en opvang. Dit advies geven wij u in goede afstemming met de Stichting Platform Gehandicapten Gorinchem en omstreken.

Wij begrijpen niet waarom de verordening voor ligt terwijl het beleid niet bijgevoegd is en zelfs niet vooraf ter advisering is voorgelegd. Een verordening is een uitvloeisel van het beleid. Het beleid ten aanzien van deze doelgroep hoort te passen in het overige beleid in de drie transities. Het moet ons opnieuw van het hart dat afstemming tussen voor de samenleving ongekend grote transities, met weinig zorgvuldigheid gebeurt. Ook voor de Participatie wet ontbreken aanvragen en afgestemd beleid. Hoe kan de door de minister noodzakelijk geachte synergie tussen de drie transities echt serieus genomen worden?

Zoals u uit eerdere adviezen in de AV regio weet, vinden wij dat de democratische controle door de samenwerking en uniformering van beleid en verordeningen, in het gedrang komt. Dit gebeurt bij deze verordening in vergrotende trap. U mandateert Dordrecht, Dordrecht mandateert de SDD. Uiteraard blijven wij negatief adviseren over constructies zonder goede democratische controle door de gemeente die de verordening en het beleid vaststelt.

De vaagheid van het mandaat “na op overeenstemming gericht overleg” zegt voldoende over het beleidsmonstrum wat we hier creëren. De door snelheid veroorzaakte onzorgvuldigheid blijkt ook uit de slechte redactie en taalfouten bijv. “met een contractwaarde van het hoogste het beschikbare rijksbudget, ook in art 2.9 en 2. 12 staan onvolkomenheden.

In de begripsbepalingen zagen wij graag ”kostprijs” opgenomen. Aandacht vragen wij voor begripsbepaling l, die erg omslachtig is. In de begripsbepalingen zou ook de vertegenwoordiger een plaats moeten krijgen ( gemachtigde, bewindvoerder)

Artikel 2.1 lid 3: Zeven dagen is te kort, het is niet eens zeven werkdagen volgens de toelichting. veertien dagen of tien werkdagen is acceptabel.

Art 2.4 feitelijke onjuistheden zouden in het verslag gecorrigeerd horen te worden.

Art 2.4.2 Voeg hier vertegenwoordiger in.

Art 2.8.2. b wij stellen voor te spreken van een compenserende voorziening waarbij bij gelijke kwaliteit van voorziening de goedkoopste gekozen wordt.

Art 2.8.2.c Bij respijtzorg en mogelijk ook andere maatwerktoepassingen is op eigen kracht handhaven een onmogelijke eis, zie ook lid 3. Wij vinden dat bij beschermd wonen de bij dit artikel genoemde mogelijkheid te leren zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven vergezeld moet gaan van de eis dit door middel van een leerprogramma mogelijk te maken. Dit is met name bij mensen met een autisme spectrum stoornis essentieel.

Art. 12.2 d Hier zou naast de wettelijke schuldsanering ook de oplossing van de minnelijke schikking evt. via RSD of SDD genoemd moeten worden.

Art. 2. 13 het verdient aanbeveling bij b. in de verordening op te nemen dat bij opname in een intramurale instelling de Wmo beschikking automatisch opgeschort wordt in geval van een tijdelijke opname en herleeft bij terugkeer. Ingeval van permanente opname is beëindiging aan de orde. Bij een PgB zullen kosten even doorlopen opschorting of beëindiging zal op termijn moeten gebeuren.

Art 3.1 De CAK melding zou o.i. genoemd moeten worden , ook ,( zie toelichting) voor niet door CAK vastgestelde bijdragen. Dit ter voorkoming van stapeling van eigen bijdragen.

Art 5.2 Wat is de functie van de puntkomma?

Art 6.1 Als verordenaar c.q. als verordening vaststellende gemeente moet het mogelijk zijn klachten te ontvangen en behandelen. Ook zou een gecumuleerd overzicht van bij zorgaanbieders en gemeenten ontvangen klachten moeten worden verstrekt aan alle gemeenteraden ter lering en verbetering van de onder invloed van stoom en kokend water vastgestelde verordening. Zie ook het ontbreken van voor inspraak overlegd beleid.

Art 6.1.2 Hier krijgt het Drechtsteden bestuur ineens een rol. Ons lijkt het college de enige juiste controleur, zie ook 6.1

Art 7.1 Het vaststellen van het beleid heeft niet met onze participatie plaatsgehad. Voortaan dient de Wmo adviesraad c.q. platform betrokken te worden. Uiteraard stellen wij ondersteuning, liefst structureel voor de drie decentralisaties, daarbij op prijs.

Art 8.2 De evaluatie zou mede ter lering en verbetering in de eerste 2 jaren halfjaarlijks moeten plaatsvinden.

In de toelichting wordt gesproken, art 2.3 het gesprek telefonisch te laten plaatsvinden. Wij vinden dat ook dan een kort verslag naar de cliënt moet worden gezonden met de mogelijkheid tot commentaar en correctie door of namens de cliënt.

Wij hopen met dit advies bijgedragen te hebben aan verbetering van de verordening en wensen u succes bij vaststelling en uitvoering.