Geacht College,

De WMO adviesgroep geeft advies met betrekking tot het raadvoorstel “Hulp bij het Huishouden”, een gezamenlijke opdracht in AV verband.

We worden geacht op korte termijn een gedegen advies uit te brengen over bovengenoemd raadsvoorstel, geen onmogelijke opgaven maar de voorbereidingstijd is wederom zeer kort. Wel hebben wij al een afstemmend gesprek kunnen voeren met betrokken ambtenaren maar toch.

De voorkeur van de WMO adviesgroep gaat uit naar scenario A, “Zachte landing” , we betreuren het dat in de voorstellen van de verschillende scenario’s hier al het stempel “Niet doen” op wordt gezet. Dit geeft bij ons het idee dat financiële argumenten bepalend zijn, tijd om te wennen aan nieuwe regels en oude rechten horen hier ook te tellen, jammer. Zeker als blijkt dat één van de deelnemende gemeenten wel al een keuze heeft gemaakt in het verleden waardoor zij mogelijk wel een “zachte landing” kunnen realiseren. Speelt een ruimhartig beleid van de gemeente Gorinchem in het verleden ons nu parten? Mogelijk is hierop het antwoordt JA. Zijn er toch nog kansen om te overwegen om begrotingstechnisch na te gaan of dit niet haalbaar is, we refereren aan de sociale paragraaf van het nieuw gevormd College.

Indien deze mogelijkheden niet voorhanden zijn dan zijn wij realistisch genoeg om voor scenario B-­‐ resultaatgerichte financiering te opteren. Wel dient opgemerkt te worden dat de cliënt/aanvrager weinig in te brengen heeft. Natuurlijk zal bij nieuwe cliënten in het “keukentafelgesprek” aandacht zijn voor zijn/haar vragen, maar nadat hulp in het huishouden is toegekend zal de (zorg)aanbieder bepalend zijn hoe en op welke wijze deze hulp wordt ingezet. (Zij moeten namelijk ook een eigen verantwoorde manier van (financiële) bedrijfsuitvoering realiseren). Wij stellen het College voor om bij het bestuurlijk aanbesteden een aantal voorwaarden te formuleren. Deze voorwaarden kunnen zijn: een goede onafhankelijke monitoring, een tevredenheidsonderzoek lijkt niet alleen voldoende, maar wat wordt er verstaan onder “een schoon en leefbaar huis” en wanneer wordt er opgerekt naar een “leefbaar huis”. Wat gebeurt er met die cliënten/aanvrager die een zwaarder en langdurige vraag formuleren. Voeren de verantwoordelijke organisaties een verantwoord medewerkers beleid, denkend aan cao, instroom van nieuwe medewerkers ( hier is een link te maken met de Participatie wet.Geef gecontracteerde (zorg) aanbieders een opdracht mee om mensen die wat verder afstaan van de arbeidsmarkt, niveau 1 en niveau 2 in de gelegenheid te stellen om werkervaring op te doen, met of zonder begeleiding.

De WMO adviesraad wil een lans breken voor de Alfacheque, een zeer gewaardeerd product welke in de afgelopen periode zijn “rol” goed heeft gespeeld.

In hoeverre kan er nog sprake zijn van een PGB als (zorg)aanbieders een grote rol gaan spelen bij de inzet van menskracht en daarbij behorende financiering?

Als laatste wil de WMO adviesraad aandacht vragen voor het stapelingseffect van eigen bijdragen, wetend dat veel burgers van de gemeente Gorinchem binnen de marges vallen van 120% minimum loon. Natuurlijk zijn er vangnetten gerealiseerd binnen de nieuwe Participatie wet maar toch moet men hier alert op reageren.