Geacht College,

De WMO adviesgroep van de gemeente Gorinchem geeft advies met betrekking tot het uitvoeringdocument 3 transities sociaal domein.

Tijdsdruk en snelheid zijn niet de meest goede raadgevers. Wij denken dat de opgestelde stukken hier onder leiden en algemeenheden de boventoon voeren. De grote hoeveelheid uit te werken punten rechtvaardigt voor deze notitie slechts de naam “begin van een uitvoeringsdocument” Weet dat de (advies) raden bij deze verdere uitwerking betrokken willen zijn.

Zoals door VNG, Rekenkamer, Raad van State en Ombudsman is aangegeven zijn we bezig met een majeur traject waarbij veel risico’s niet uit te sluiten zijn. We vragen u daarom een stevige hardheidsclausule te hanteren. Dit verkleind het risico voor cliënten maar zal bovendien bijdragen aan behoud van vertrouwen in regionale –en lokale overheid.

In een eerder stadium hebt u al een pre advies ontvangen van de samenwerkende WMO adviesgroepen in AV verband. De inhoud onderschrijven wij volledig en willen u nogmaals attenderen op de bijgevoegde aanbevelingen. Daarnaast willen wij graag nog een aantal zaken meer specifiek onder uw aandacht brengen.

De integraliteit van de 3 transities lijkt steeds meer en meer onder druk te komen staan. De WMO adviesgroep vindt het een slechte zaak dat de Participatiewet buiten het adviestraject wordt gelaten. (De RSD en de Avelingengroep zijn monopolisten, juist daarom moet u zich laten adviseren door onafhankelijke vertegenwoordigers uit de samenleving. Uw advisering te beperken tot cliëntenvertegenwoordigers is te gemakkelijk, ook zij worden op deze wijze niet geadviseerd door externen. De WMO adviesgroep vertegenwoordigt ook in ieder geval een grote potentiële groep nieuwe gebruikers.

Het onderbrengen van de drie verschillende transities bij drie verschillende wethouders lijkt de mening te ondersteunen dat er niet gerekend wordt op synergie tussen de drie transities. Dit in tegenstelling tot alle in visie en beleidsnota beleden voornemens. De Synergie voorkomt extra overhead en zal leiden tot een hoger beschikbaar bedrag voor zorg. Wie is de coördinerend wethouder.

De WMO adviesgroep vraagt zich het volgende af: Wanneer en door wie wordt bepaald of de vrager(cliënt) in aanmerking komt voor hulp en begeleiding. De stukken geven hier weinig of geen uitsluitsel over.

Er dient sprake te zijn van gelijkwaardigheid van Zorg in Natura en PGB. Geef aan dat de mogelijkheid van een hardheidsclausule aanwezig is.

Streef naar een budgettair neutraal beleid m.b.t. de 3 transities.

U schrijft dat inloopvoorzieningen een belangrijke rol moeten gaan spelen. Ze worden gezien als panacee voor alle kwalen, uitgerold. Een gedegen evaluatie van een pilot noch een grootschaliger pilot heeft plaatsgevonden. In de onderliggende stukken wordt weinig of geen aandacht besteed aan de diversiteit van groepen en professionele ondersteuning. Vrijwilligers zijn noodzakelijk maar kunnen dit niet alleen. Voor mensen, zeker voor mensen met een verstandelijke beperking os structuurbehoefte is de vrijblijvendheid van een inloophuis een gevaar. Dit is ook van toepassing mensen met een niet aangeboren hersenletsel, binnen het autistisch spectrum of groepen binnen de psychiatrie. Wij adviseren u voor deze groepen aan te sluiten bij de dagbesteding die in de AWBZ/Wlz verband blijft bestaan.

De WMO adviesgroep vindt dat er een gedegen onderzoek gewenst is bij het samenstellen van de Sociale Teams, let op de verschillen in de diverse wijken, meer of minder voorkomen van hulpvragen en problematieken.

Afsluitend willen wij nogmaals aandacht vragen voor de communicatie met de burger, tot op dit moment lijkt er nog geen actie ondernomen te zijn om hen te informeren. Werd er niet aangegeven in eerder adviezen dat dit niet vroeg genoeg kan beginnen. Nu in juni, begin juli merken wij nog niet van dit voornemen. Gemiste kans of bewuste strategie, wij horen het graag (Suggestie, maak gebruik

van grote evenementen om burgers te informeren te denken valt de zomerfeesten.

Jeugdwet, maak gebruik van sociale media en laat b.v. jongeren informeren.