Gorinchem, 07 januari 20L4.

Geacht College,

Het kan niet genoeg worden herhaald en bevestigd: de naderende decentralisatie brengt enorm veel teweeg zowel voor de gemeenten als voor hun inwoners.

Er is nog veel onduidelijk en die onduidelijkheid brengt ongerustheid met zich mee.

Bij de Adviesgroep bereiken daar signalen van.

Daarom veaoekt zij u vanaf het nieuwe jaar regelmatig, consequent en ovezichtelijk de bevolking te informeren, óók al is er nog niet alles duidelijk. Te denken valt aan een wekelijkse column op de infopagina in de Stad Gorinchem, de website en andere info- mogel'rjkheden. De bedoeling is dat mensen zich niet ten onrechte zorgen maken, of, als zij daar wel reden voor hebben, zich op de vanaf 2015 veranderde situatie kunnen voorbereiden. Onwetendheid en onzekerheid leiden tot onrust en onlust. Herhaalde goede informatie en communicatie kunnen dat voorkomen of beperken, en dat is in ieders belang.

Dat geldt derhalve ook voor de informatie aan de Adviesgroep. Ook dit jaar is het meerdere malen voorgekomen dat op zeer kofte termijn (in 1 geval 1 week) onze reactie of een advies is gevraagd, tenruijl er ons in ziens geen zeer spoedeisende kwestie aan de orde was.

Oftewel: het lijkt wel alsof het vaak "kort dag" is. Dat is niet prettig en niet nodig.

De Adviesgroep veruoekt u dan ook wederom dringend haar consequent en tijdig op de hoogte te brengen en te houden van voorgenomen/ovenruogen wijzigÍngen en een redelijke termijn te gunnen om een degelijk advies of reactie te geven met betrekking tot de Wmo.

Blijft voor dit moment over u te bedanken voor de prettige samenwerkíng (vooral met de heer A. Strik) 2013 en u alle goed te wensen voor het 20L4.