Gorinchem, 08 september 2014.

Betreft: Advies BRTA en Verordening jeugdhulp, incl. toelichting

Geacht college,

Als adviesorgaan hebben wij ons ernstig afgevraagd of onze adviesinspanning nuttig zou zijn. Immers geen ven de eerder gegeven adviezen in het officiële stadium heeft nog tot wijzigingen geleid op grond van adviezen van de lokale Wmo adviesraden of platforms. Het gevoelen is dat voor de vorm de adviesorganen betrokken worden in plaats van deze te zien als kwaliteitsverbetering van voorliggende voorstellen.

Uit plichtsbesef zullen toch enkele essentiële punten aandragen.

Wij missen in voorliggende stukken de bedoeling van de gelijktijdigheid van de drie decentralisaties n.l. de integrale werkwijze en synergie voor Jeugdwet, WMO en Participatiewet. Aparte uitvoering en uitbesteding aan verschillende samenwerkingsverbanden ondergraaft de integraliteit en synergie.

Uit oogpunt van het soms nodig zijn van gespecialiseerde voorzieningen is besloten met 17 gemeenten samen te werken. Het gezamenlijk inzetten van de budgetten zou solidariteit en spreiding van risico betekenen. Gezien de risico inventarisatie blijft ook in de nieuwe situatie een gigantisch risico bestaan. Daarin is het risico van een onoverzichtelijke organisatie met een grote zelfstandigheid nog niet meegenomen. De ervaring met de voormalige GG en GD en opvolgers, geeft ons weinig vertrouwen dat de hier nieuw opgetuigde organisatie niet opnieuw tot teleurstelling zal leiden. Ons in ziens wordt hier weer een eigen zelfstandig orgaan in het leven geroepen dat veel dicht bij burgers uit te voeren taken naar zich toetrekt. In dit stadium kunnen wij u slechts verzoeken steeds de lokaal uit te voeren taken ook lokaal te houden. Het doorschuiven van besluitvorming over het AMHK achten wij onjuist.

In onze regio is gekozen voor het onderbrengen van benodigde adviezen voor gezinnen met kinderen bij het sociaal (wijk) team. Dit als enige werkwijze om nog iets van bovenbedoelde plannen om integraal werken met jeugdwet, WMO, Participatiewet te realiseren. Het BRTA gaat uit van aparte Jeugdteams. De Gemeenteraad wordt geacht het BRTA vast te stellen. Soms verwijst men naar sociale teams maar zegt dan bijvoorbeeld (blz. 4 van de toelichting 2e alinea “In sommige gemeenten wordt ook wel gesproken van het sociaal wijkteam, als onderdeel van het jeugdteam” ) Dit lijkt een omkering van wat beoogd wordt. Is gezien het